Kulturhistorie

Per Gjendem: Dikterpresten Petter Dass

Innledning

Det fins to slags biografier som falbys. For det første den litterære, som i videre forstand gjerne blir betegnet som filologisk. På den annen side den personalhistoriske, som mer naturlig lar seg innordne samfunnsvitenskapelig. Slike katalogiseringer lar seg ikke gjennomføre stringent, uten at det lett oppstår slagside, for i praksis kan det bli overlappinger. Kategoriene er ikke gjensidig ekskluderende. Postivisme-debatten 60 år siden,  fra estetikeren Theodor Adorno til filosofen Jürgen Habermas innen vitenskapsteorien, gjorde t.d. pedagogikken  aksjonistisk ved å fjerne den fra naturvitenskapen. Som jeg har vist i tilfellet med dikterbaron Ludvig Holberg, foretrakk biografen Lars Roar Langslet en puristisk, litterær analyse som utgangspunkt. Litterære biografier har sitt tyngdepunkt i forfatterens verker og hans individuelle særpreg, foruten tidsmessige retninger eller litterære skoler. Liknende skisma har skapt betydelige problemer når det gjelder etterretteligheten i toneangivende biografier når det gjelder dikteren Petter Dass på Alstadhaug i Nordland.

Petter Dass og biografien.

Med omsyn til sannhetssøkning når det gjelder dikterpresten Petter Dass, som levde og virket under den litterære retninga som har fått sekkebetegnelsen ”barokken”, slår det oss hvor lite vi egentlig har på det tørre av reelle fakta. Det klassiske bildet av tidsepoken ble skapt av nasjonalromantikken. Denne ble som ”fin de ciécle”-fenomen  avløst av de litterære retningene naturalisme og realisme. Litteraturprofessor Francis Bull beskyldes, noe ufortjent, for å være opphavsmann til en idylliserende framstilling av dikterpresten som ”hjemstavns-dikter” (Dette er selvsagt et sentralt begrep hos den innflytelsesrike, danske litteraturkritikeren Georg Brandes rundt 1850). Denne nordiske kulturpersonligheten innrettet sin litterære kritikk etter romantiske forbilder på kontinentet. Antikken var for tidens litterater som inspirasjonskilde den reneste ”Sereptas krukke”. Petter Dass var intet unntak fra barokkens lærde siden han forfattet private brev til sine venner på latin og på vers.

Fra universitetet i Tromsø har det i løpet av de siste tiåra kommet flere avhandlinger som korrigerer den glorifiserte, men dessverre, må vi rett nok vedgå, i stor grad tilslørende framstillinga av Petter Dass og hans forfatterskap. Jeg tenker i denne sammenheng på historikeren Rune Blix Hagen i Tromsø og hans hovedfagsstudenter som setter seg fore å ville revidere forfatterskapen til Petter Dass.  Blant hovedsynspunktene finner vi at dikterpresten slett ikke kan betegnes som noen positiv nordnorsk heimstads- og epokedikter. Ja, for selv begrepet ”barokken” er omtvistet og lite gagnbart på dikterprestens profil. Dass var ”overklasseherre”, representant for det opplyste enevelde.

Rune Blix-Hagen forfekter et motsatt syn av det tradisjonelle positive, i det han skisserer en pedantisk, mørksynt og heksefiksert svovelpredikant. Med dagen øyne vil nok de fleste leserne måtte bite i seg at Elias Muribø med sin folkebok, temmelig ensidig beskriver de positive sidene ved nordlandsdikteren. Petter Dass-boka skal være oppbyggelig og forbilledlig som religiøs formidling. Holdningskampen er ledd i en moralsk opprustning.

Muribø står ikke alene som troens apostel, for også professor Per Thomas Andersen beskriver dikterpresten som ”jordnær, frodig og optimistisk” i Norsk litteraturhistorie (Gyldendal, 1992). Selv om det er flettet inn visse reservasjoner til det ensidig positive. Nå tilhører jeg selv ikke til den lesergruppe som nesegrus svelger motepregede avmystifiseringer av historiske personer og tar dette for god fisk i alt og ett. Kirkens menn anerkjenner da også drøftelsen for og imot i trossaker gjennom hele livsgangen. Tro og tvil blir som jing og jang.

Så jeg minner sporenstreks om at Reidar Svare tilhører en gruppe skribenter som har merket seg den unikt, nordnorske nerven i diktverk som ”Nordlands Trompet” og ”Kathekismus-Sange”. Det er både ting som skiller, og som forener, i forhold til barokkdikterne Thomas Kingo og Anders Bording. Noen assosierer barokkdiktningen med reservert distanse. Den folkelige posisjonen til Petter Dass knyttes særlig grad til hovedverket. For ”Nordlands Trompet” preges av sympati for landsdelen.

Lærde avhandlinger er blitt skrevet om den særpregede korrespondansen mellom Petter Dass og bergenserinnen Dorothe Engelbetsdatter. Meningsutvekslingene mellom de to er litterært sett betydningsfulle for litteraturhistorien, ved at inntrykket av dem begge fasetteres. Jeg tør også minne om at den svermeriske platonikeren Henrik Wergelands konkurrent, klassisisten Johan Sebastian Welhaven, som med sitt klarsyn og stringens (1856) inspirerte forfattere som Arnulf Øverland og André Bjerke fra vår egen ungdomstid.

Den helstøpte Welhaven så med velvilje på dikterpresten ”herr Petter”. Dette var en forfatter ”med Frihed, Lethed og Fylde”, kort sagt en person etter hans hjerte, i motsetning til Kingo og Bording som imellom kan lyde som følelseskalde formalister. Kanskje bør vi også minne om at nordlendingene lærte seg å deklamere på rams fra ”Nordlands Trompet”, på samme vis som svenske visekunstnere stadig priser poeten Carl Michael Bellmann (1740-1795) ved å avsynge hans ”Fredmanns Epistlar”.

Jeg har dermed gitt til kjenne, at det følgende ikke bør oppfattes som noe forsøk på litterær analyse, men bør snarere fattes som et integrert bidrag til en slektshistorisk avklaring. Inspirasjon til artikkelen finnes i Kåre Hasselbergs sensasjonelle artikkel om familien Falch i Trøndelag. Hans artikkel nr. 2 er ikke mindre oppsiktsvekkende når det gjelder den slektshistoriske sitatvirksomheten på internett. Konklusjonen blir at mange slektsforskere nå må sette i gang med å rette opp lister med mangelfulle sammenhenger.

I utgangspunktet avstår jeg fra å ta opp en diskusjon over etternavnet (Dass, DonDass, Dundas). Diskusjonen om hva som er det opprinnelige, kan minne om ”pavens skjegg”. Heller ikke har jeg ambisjoner om å søke Dass-slekt eller relevant navneskikk på De britiske øyer. Det hevdes at Dass ikke er noe skotsk navn. Dette ville kreve et for stort pågangsmot og betydelig ressurser. Men ikke helt ugjennomførlig, i følge nevnte Kåre Hasselberg.

Kompromitterende for kvaliteten på forskningen, blir det også når Øystein Angell Røtvold setter seg fore å beskrive etterslekt i 14 generasjoner, når han i utgangspunktet begynner med en hel serie misforståelser når det gjelder medlemmer av Falch- og Benkestokk-slektene. I det aktuelle tilfelle har en rad av mine kollegaer avslørt seg som ukritiske etterplaprere. Slektsforskeren må utvise forskningsmessig vurderingsevne, og når blundere blir avdekket, må en i det minste villig til å moderere framstillingene så de blir mer plausible.

Bildet fra Meldal kirke er ikke Petter Dass´s portrett.

Hos arkiveksperten Kåre Hasselberg, som har sin forskningsbase i Vitenskapsselskapet i Trondheim, kan vi bare konstatere at han i sin artikkel nr. 2 unnlater å bidra med noe portrett av Petter Dass. Selv et dusin autoritative norske institusjoner begår en slik bommert  at de tar feiltagelsen for god fisk! De færreste har som Hasselberg satt seg inn i problematikken med sikker identifikasjon. Hans siste Dass-artikkel har da også et umiskjennelig kvalitetsstempel i omgangen med historiske kjensgjerninger.

Da illustratøren Karl Erik Harr kom med ny illustrert utgave av ”Nordlands Trompet” (1989), ble han av en journalist gjort oppmerksom på at alle portretter og statuer av Petter Dass gjennom flere hundre år var forbausende like. Hvordan var dette mulig? Dette til tross for at ingen egentlig kunne ha peiling på hvordan dikterpresten egentlig så ut. Kunstneren ble ikke svar skyldig. Han var etter hvert kommet helt på linje med historikeren Kåre Hansen i Sandnessjøen som har ført et veritabelt felttog mot det såkalte Dass-portrettet fra Trøndelag.

Alle illustrasjoner av Petter Dass er basert på dette portrettet fra Meldal kirke i Sør-Trøndelag. Kvalitetsmessig er dette et ypperlig skilderi. Det står ingen steder skrevet at dette er vår dikterprest; men det er blitt påstått av noen selvutnevnte eksperter at det er ”herr Petter”. Hvordan skilderiet er brakt til Meldal kirke, må i så tilfelle være minst like gåtefullt. ”Herr Petter” kom da aldri dit i sin livstid. Skulle noen av hans etterkommere ha brakt med seg skilderiet sørover? Hypotesen smaker av ønsketenkning! Toneangivende Dass-forskere har da med god grunn hevdet at identiteten sannsynligvis kan ha blitt forvekslet med Melhus-presten.

Om å skille klinten fra kveiten!

Historisk sett har det blitt servert mye merkelig i omtalen av dikterpresten på Helgeland. Noen av disse skalles fra bare i egenskap av urimelighet. Vi starter med de eldste biografene. Til denne kategori kan vi rekne A. Chr. Bangs uttalelser i boka ”Kirkehistoriske Småstykker” (1890). Han mener ”herr Petter” fikk Dass-navnet i dåpen som oppkalling etter en eller annen i Bergen eller Helgeland. Han har ikke tro på Don Dass-teorien som han ikke kjenner før etter 1850-åra under Krimkrigen.

Nestemann ut er A. E. Eriksen, som tar avstand fra kollega Bangs synspunkter i boka ”Dassiana” (1891). Han avviser med god grunn teorien om at mellomnavnet Dass skulle være et ungt navn fra nasjonalromantikken. Han hevder det opprinnelige navnet var Don Dass (evt. Dundas), og at Dass var en praktisk variant at dette som ble tatt i bruk for å skille seg fra bergensere med liknende navn, for eksempel det indisk klingende Das. Hasselberg turnerer disse påstandene filologisk elegant ved hjelp av sannsynlighetsvurderinger.

Neste omgang med interesse for Dass-biografien, skjedde på 1950-tallet. Da kom Aage Henrik Irgens bok om ”Sogneprest Lorents Andersen Dass til Trondenes og hans efterslekt” (1956).

Foto: Melhuspresten, forvekslet som Alstadhaugpresten.

Så over til fortellingen om  kisteåpningen:

Historien om den nyssgjerrige Alstadhaug-klokkeren som oppdaget ”herr Petters” kiste under kirkegolvet og ville undersøke dens innhold. Historien er fra moderne tid, og den lar seg nok ikke diffamere som skrøne og vandrehistorie. Ikke bare kunne vitner bekrefte at klokkeren i Alstadhaug åpnet prestens kiste under kirkegolvet.

Her lå ”herr Petter” i fullt ornat, men liket og prestekjortelen hadde ikke tålt tidens tann og gikk i oppløsning og ble til støv på en blunk. Forklaringen kan være mangel på balsamering og frisk tilførsel av oksygen.  Forråtnelsen hadde selvsagt gjort sin virkning, så av legemet var det knappest annet enn beingrind tilbake.  Stofflig oppløsning virker realistisk. Opplysningen om at klokkeren i tillegg skulle ha vært bedugget, tolker jeg som element av folklore.

I sin siste Dass-artikkel letter Hasselberg litt på sløret omkring den kulturhistoriske skandalen omkring nordlandsportrettene til Dass-familien. Michael Brinchmann Dundas skreiv 8. juni 1871 til nordlendingen Ole Tobias Olsen i Kristiania at det på Skei i Alstadhaug var en hel del familieportretter fra Dass-slekta.  Etter at distriktslege Johann Friedrich Winter på Skei som hadde dødd 1846, var det kommet folk til Skei som ikke satte pris på slike ting, men brukte de store portretter som vindusrammer.

Tidens tann  var gått hardt ut over bildene, og maleriet av Petter Dass’ kone, Margrethe Andersdatter (1650-1733), var i en ynkelig forfatning, da det var flere kutt i lerretet. Michael Brinchmann Dundas hadde flere år før han skrev brevet til Ole Tobias Olsen, vært på Skei og hentet tre av familieportrettene, og maleriet av Margrethe Andersdatter var så skadet at han var i tvil om det var bryet verdt å forsøke å berge det.

Michael var blitt fortalt at det fantes enda et Dass-maleri på Skei, som også var tilfelle, men det var bare rammen og noen filler igjen av lerretet, så vidt han kunne se prestekraven. Det var nemlig et bilde av Petter Dass. Når det gjelder maleriet av Margrethe Andersdatter, hadde det tydeligvis gjennomgått en form for restaurering etter ”redningen”. Slik er også portrettet av hustruen langt fra så opprinnelig og autentisk som kunne være ønskelig.

Portrettet av Petter Dass er etter all sannsynlighet gått tapt i Nordland på grunn av likegyldighet eller vandalisme, mens konas retusjerte portrett har overlevd. Eiljer Nystrøm gjengir dette i boka ”Biografiske Efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs Slægt” (København.1910). Det tilhører nå Marit Dundas, Oslo. Setter en seg fore å skrelle en bort utidig synsing og tåkeprat omkring Alstadhaug-presten Petter Dass, må historikeren feste lit til sønnesønnen Albert Christian Dass som har levert et forord til andreutgaven av ”Beskrivelse over Nordland” eller ”Nordlands Trompet ”, forfattet 28 november 1762.

Om farfaren Petter Peitersen gir han følgende biografiske utsagn:  (sitat)”Skribenten, hvis Navn var Peter Petersen Dass, er fød paa en Gaard, kaldet Nord-Herrøe i Helgelands Fogderie og Nordlands Amt. … Hans fader hedde Peter Don Dass, en infød Skotlænder, der omtrent i det Aar 1630 flygtede fra sit Fædrene-Land formedelst Religions Uroeligheder, og med en Søster Maria Don Dass flygtede hid til Bergen. Søsten blev gift med en Kiøbmand her i Bergen ved Navn Fasmer, og blev altsaaa en Stam-moder til en vidtløftig Slegt her i Byen.

Broderen Peter Don Dass tog Borgerskab her i Bergen og boede her nogle Aar, men da han blev forlovet med et ungt Fruentimmer fra Helgelands Fogderie, Maren PetersDatter Falk (hvis Fader Peter Facbosen Falk var da Foged over samme Fogderie), reiste han nord til  Helgeland for der at holde Bryllup, og blev der boende paa bemeldte Gaard, Nord-Herrøe.

Men  efter omtrent 6 à 7 Aar døde Han der, efterladende sig en Enke og 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre, alle smaa og umyndige, af hvilke denne vor Skribent var den ældste, der er fød 1647, men var knap 7 Aar da Faderen døde. Det fulde Stamme-Navn Don Dass har Børnene ikke beholdt, men allene den sidste Stavelse”.(sitat slutt) [Nordlands Trompet, 1773].

Hasselberg gir med rette uttrykk for at dette er den påliteligste beretning om dikterprestens familiebakgrunn. Påfallende lite biografisk materiale har overlevd århundrene, bortsett fra familienavnet, nasjonaliteten og årsaken til utvandringen. Kanskje var det noe ved familiehistorien det gjaldt å tåkelegge i ettertid. Men uansett ble Petter Don Dass godt inngiftet i helgelands-fogden Petter Jacobssøn Falchs familie.

Til forundring fins det ikke et eneste ord i lensrekneskapene for Nordlandene og futerekneskapene for Helgeland i perioden 1646-1653. Like lite er det å hente i kirkerekneskapene for 1650-åra. Likevel kan han identifiseres som Peiter Pittersen som  tok borgerskap i Bergen 23. april 1635, og angir at han stammet fra ”Dondij” = Dundee i Skottland.

En variant av navnet forekommer i en sakefallsdom 1638/1639 da Petter Pettersen Daaes (=Dass) måtte betale 18 daler for leiermål med ei ukjent Maren Pedersdatter. I koppmanntallet for Bergen 1645 bor Petter Dass i 6 rode i Korskirken sokn ved siden av Abraham Kincket, som synes å være svoger til Petters seinere svigermor, Anne Jonsdatter på Tjøtta.  Her var det fantastene blant slektforskerne uten fnugg av bevis, samlet seg om den geniale innsikt at dette måtte være Anne Jonsdatter Benkestokk. Hvor grundig ble de ivrigste satt på plass i heftet fra Benkestokk-seminaret. [Omtalt i andre artikler på min hjemmeside!]

Den aller nærmeste etterslekta:

Anders Pettersen Dass (1675-1736) var den eneste av dikterprestens sønner som vokste opp. Innskrevet ved universitetet før han fylte 16. Han studerte i Tyskland, England og Nederland. I 1704 tok han magistergraden ved Oxford og ble kallskapellan i Alstadhaug. Da faren døde i 1707, etterfulgte han sin far som sokneprest. Han var også forretningsmann, og han fikk rykte for å være en pengeglad ågerkarl av verste slag. Forholdet til soknebarna ble følgelig dårlig. Et skilderi av Anders Dass, malt sommeren 1728 av Trondheims-kunstneren Peter Petersen Batta gikk tapt under evakueringen fra Finnmark under krigen. Men en svart-kvitt plate av maleriet er befinner seg ved Museet, Arkeologisk avdeling, UiT. Kvaliteten er ikke den beste.

Gjennom ekteskap med Rebekka Lorentzdatter Angell (1683-1735) ble Anders Dass med et slag en holden mann. For kjøpmannsdattera fra Trondheim brakte med seg en stor formue inn i ekteskapet. Etter den tids lovgivning kunne ektemannen disponere over konas arvegods. Også for Rebekka Angells tilfelle er et svart-kvitt portrett bevart for ettertida. Bildet befinner seg i samlingen til det kjente fotofirmaet Schrøder i Trondheim.

Kåre Hasselberg gir rundhåndet granskerkollegaen Øystein Angell Røtvold kreditt for å ha utforsket store deler av etterslekta til Petter Dass. Selv sier at han vil begrense seg til å presentere sønnen Benjamin Dass og hans etterslekt. For egen rekning våger jeg å føye til at han samtidig legger igjen rikelig med spor av historisk kompetanse og eksemplarisk forskningsmetodikk, som vi alle kan trekke lærdom av.

Prinsipielt burde alle som leser på min hjemmeside, anskaffe seg Hassebergs to Dass-artikler og studere hans banebrytende arbeid ved egen lesning.  Her er det fagkunnskap og detaljrikdom i overflod. Han virkelig evner å skille klinten fra kveiten. Nøktern forskning trengs for å luke bort lettvektsbetraktningene. Den som studerer eldre biografier uten motforestillinger, ender fort i klisteret.

Slektforskere profiterer av møtet med historikere som praktiserer grundighet ut fra faglig legning, heller enn etter råd fra andre. For forskningsmåte læres best under praktisk utprøving. Fra mitt hovedfagsstudium på 1970-tallet ser jeg med glede tilbake på forelesningene til Einar Skålvik, Fin Fredrik Ask, Torstein Harbo, Reidar Myre og Alfred Oftedal Telhaug. De hadde sine individualiteter og utgjorde samlet et formidabelt vitenskapelig team.

Når det gjelder forskningsmetode, ble Torstein Harbo min mentor først på 1970-tallet. Men det hele startet på Oslo offentlige lærerskole, da jeg immatrikulerte og gikk opp til forberedende i filosofi uten å ha deltatt i ei eneste forelesning. Hvor mye grundigere enn de fleste tilegnet jeg meg den forskningsmessige grunnutdannelsen! Hos meg finner du ingen ambisjon om å legge fram Petter Dass-slekt generasjon etter generasjon fram til vår egen tid.

Men jeg har sammenfattet all tilgjengelig informasjon jeg har kunnet oppdrive om Petter Dass, og dette er inkorporert i en databasefil som jeg presenter i etterkant av framstillinga. Denne slektsfila knytter an til de siste artiklene jeg har lagt ut på hjemmesida. Vi kan bare registrere at Kåre Hasselberg har eltet materialet og latt det hele modnes over lang tid. Derfor ser jeg ikke for meg at særlig mye sensasjonelt nytt vil kunne dukke opp om dikterpresten. Mest spent er jeg på forholdet til trøndelagsfamilien etter Lorentz Mortensen Angell.

Foto: Petter Dass’ signetring, opphavet til et rykte om trolldomskunst.

Her følger ei lengre Petter Dass-fil presentert med  Brother’s Keeper:

Pitter Dondij el. Don Dass. [Dikterprestens bestefar i Skottland].

I.    Peiter Pitterson  Don Dass el. Dundas, f. i Dundee, Scotland, UK. [Emigranten som ble gift med futedattera på Helgeland]. Han giftet seg med Maren Pettersdtr. Falch, gift 6 jun 1646 i Herøy, Helgeland, Nordland, f. 1629 i Herøy, Helgeland, Nordland, (datter av Petter  (Peder) Jacobssøn (Falch) og Anne Jonsdatter) d. 15 jun 1709 i Herøy, Helgeland, Nordland.  Peiter døde 1654 i Herøy, Helgeland, Nordland. [Hun var ikke av Benkestok-slekt i følge Hasselbergs artikkel nr. 1].

A. Petter (Peitersen) Dass, f. 1647 i Herøy, Helgeland, Nordland. [Presten som ble nordnorsk folkedikter på Alstadhaug]. Han giftet seg med Margrethe Andersdatter, gift 1672 i Vefsn, Nordland, f. 1650 i Vefsn, Nordland, (datter av Anders («Bjørnen») Sørensen og Elisabeth Lauritsdtr. Holgersen) d. 20 jul 1733 i Alstadhaug, Nordland.  Petter døde aug 1708, gravlagt 18 sep 1708 i Alstadhaug, Nordland.

1.    NN Pettersen Dass, f. 1672 i Vefsn, Nordland, d. 1686 i Vefsn, Nordland.

2.    Lars Pedersen Dass, f. 1674, d. 1691 i Bergen.

3.    Anders Pettersen Dass, f. 25 jul 1675 i Nesna, Nordland. [Sønnen som vokste opp og ble prelat og forretningsmann]. Han giftet seg med Rebecha Lorentzdtr. Angell, gift 10 apr 1704 i Alstadhaug, Nordland, f. 15 nov 1681 i Trondheim, Sør-Trøndelag, (datter av Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter (Richard)) d. 1735 i Alstadhaug, Nordland.  Anders døde 25 jun 1736 i Alstadhaug.

a.    Petter Christian Dass, f. 26 feb 1705 i Alstadhaug, Nordland, d. 1 jun 1705 i Alstadhaug, Nordland.

b.    Lorentz Andersen Dass, f. 27 aug 1706 i Alstadhaug, Nordland.  Han giftet seg med (1) Hanna Margretha Williamsdtr. Hammond, gift 29 jun 1734 i Trondheim, Sør-Trøndelag, f. 21 mai 1702 i Trondheim, Sør-Trøndelag, (datter av William Thomassen Hammond og Abel Margrethe Lorentzdtr. Angell) d. 1734 i Vega, Nordland.  Han giftet seg med (2) Anne Elschen Fredriksdtr. Bremer, gift 17 okt 1736 i Trondenes, Nordland, f. 1689 i Lenvik, Sør-Trøndelag, (datter av Fredrik Adrian Bremer og Else Maria Iversdtr. Wolf) d. 1741 i Trondenes, Nordland.  Han giftet seg med (3) Malene (Magdalene) Bredahl Schytte, gift 1742 i Alstadhaug, Nordland, f. 25 apr 1715 i Lindås, Hordaland, (datter av Niels Erichen Schytte og Johanne Christine).

(1)  Johanna Margrethe Lorentzdtr. Dass, f. 1737 i Trondenes, Nordland.  Hun giftet seg med (1) Andreas Mortensen Sommer, gift 22 nau 1764 i Kristiansund, Møre og Romsdal, f. 1738 i Alstadhaug, Nordland, (sønn av Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Andersdt. Dass) d. 9 jun 1772 i Lyngen, Troms.  Hun giftet seg med (2) Hans Henriksen Gartner, gift nov 1773 i Buksnes, Nordland, f. 29 jan 1724 i Ørland, Sør-Trøndelag, (sønn av Henrik Gartner og Barbra Antonisdatter) d. 1795 i Buksnes, Nordland.  Johanna døde 26 des 1809 i Buksnes, Lofoten, Nordland.

(a)  Rebecca Andreasdtr. Sommer, f. 1765 i Buksnes, Nordland.  Hun giftet seg med (1) Christen Robertsen Crantz, gift 26 okt 1787 i Buksnes, Nordland, f. 1743 i Vågan, Nordland, (sønn av Robert Christensen Ringkjøb og Anna Cathrina Crantz) d. 1793 i Buksnes, Nordland.  Hun giftet seg med (2) Nils Nilsen Røst, f. 1769 i Røst, Nordland, (sønn av Nils Nilsen og Maren Anderdatter) d. 1844 i Værøy, Nordland.  Rebecca døde 1836 i Værøy, Nordland.

(b)  Morten Andreasen Sommer, f. i Lyngen, Nordland.  Han giftet seg med Elise Cathrine Brun, d. 22 jun 1846.

(c)  Andreas Hansen Gartner.

(2)  Andreas Mathias Lorentzen Dass, f. 1739 i Trondenes, Nordland, d. 1804 i Alstadhaug, Nordland.

(3)  Niels Wilhelm Lorentzen Schytte Dass, f. 1743 i Trondenes, Nordland.  Han giftet seg med (1) Marith Andersdatter, gift 1778 i Lødingen, Nordland, f. 1717, d. 1788 i Lødingen, Nordland.  Han giftet seg med (2) Ane Margrethe Eriksdtr.  Bloch, gift 1787 i Lødingen, Nordland, f. 1749, (datter av Erik Jensen Bredal Bloch) d. 1822 i Lenvik, Sør-Trøndelag.  Niels døde mai 1808 i Tjeldsund, Nordland.

(a)  Lorentz Nielsen Bloch, f. 5 jul 1789 i Lødingen, Nordland.  Han giftet seg med Kathrine Nilsdtr. Strømmen, gift 24 jun 1815 i Lenvik, Sør-Trøndelag, f. 1789 i Lenvik.  Lorentz døde 18 apr 1865 i Lenvik, Sør-Trøndelag.

(b)  Peter Nielsen Bloch.

(4)  Johanne Christine Lorentzdtr. Dass, f. 1744 i Trondenes, Nordland.  Hun giftet seg med Hans Carstensen Holtermann, gift 15 jun 1769 i Kopervik, f. 1720 i Bergen, Hordaland, (sønn av Carsten Henriksen Holtermann og Sara Davidsdtr. Faye) d. nov  1770.  Johanne døde 1769 i Kopervik.

(a)  Lorentz Hansen Dass Holtermann, f. 17 apr 1768 i Kopervik, Hordaland.  Han giftet seg med Anna Margrethe Hansdtr. Blydt, gift 8 jun 1789 i Bergen, Hordaland, f. 10 okt 1764 i Bergen, (datter av Hans Corneliusen Blydt og Karen Foss) d. 10 nov 1832 i Bergen.  Lorentz døde 2 apr 1837 i Bergen,  Hordaland.

(5)  Else Cathe Lorentzdtr. Dass, f. 1745 i Trondenes, Nordland, d. bef 1768 i Lødingen, Nordland.

c.    Petter Andersen  Dass, f. 30 mar 1708 i Alstadhaug, Nordland.  Han giftet seg med Susanna Elisabeth Margrethe Bergmann, gift 5 mar 1738 i Tjøtta, Nordland, (datter av Sylvester Bergmann og Anna Catharine S. Schjelderup). Petter døde 26 fev 1768 i Tjøtta, Nordland.

d.    Albert Christian Andersen  Dass, f. 4 sep 1709 i Alstadhaug, Nordland.  Han giftet seg med Benedicte Maria Brun Holst, gift 20 aug 1738 i København, Danmark.  Albert døde 11 jan 1794 i Bergen, Hordaland.

(1)  Anna Cathrina Albertsdtr. Dass, f. 14 okt 1739 i Bergen, Hordaland.  Hun giftet seg med Harrier Siemers Heiberg, gift 10 feb 1761 i Bergen, Hordaland, f. 10 okt 1739 i Bergen, Hordaland, d. 30 nov 1779 i Bergen.  Anna døde 17 mar 1798 i Bergen.

(a)  Rebecca Harriersdtr. Heiberg, f. jan 1762 i Bergen.

(b)  Andreas Harriersen Heiberg, f. jan 1762 i Bergen.

(c)  Hans Harrier H. Heiberg, f. i Bergen.  Han giftet seg med Sara Eleonore Steffenhagen, d. 30 aug 1795 i Bergen.

(d)  Søren Harriersen Heiberg.

(e)  Hans Harriersen Heiberg, f. i Bergen.  Han giftet seg med Johanne Margrethe Johansdtr. Drewitz, f. 1770, (datter av Johan Drewitz og Marie Elisabeth Røding).

e.    Abel Margrethe Andersdt. Dass, f. 19 nov 1710 i Alstadhaug, Nordland.  Hun giftet seg med Morten Hansen Sommer, gift 21 aug 1704 i Trondheim, Sør-Trøndelag, f. 21 jul 1704 i Trondheim, Sør-Trøndelag, (sønn av Hans Morten(sen) Sommer og Margrethe Mortensdtr. Rochlitz) d. 20 aug 1756 i Alstadhaug, Nordland.  Abel døde 4 aug 1791 i Altstadhaug, Nordland.

(1)  Hans Morten Mortensen Sommer, f. 24 mai 1735 i Alstadhaug, Nordland.  Han giftet seg med Abel Marie Williamsdtr. Hammond, gift 14 mar 1769 i Overhalla, Nord-Trøndelag, f. 1742 i Trondheim, Sør-Trøndelag, (datter av William Hammond og Birgitta Bastiansdtr. Krenkel) d. 17 jun 1815 i København, Danmark.  Hans døde 26 mar 1791 i København, Danmark.

(2)  Peter Lorentz Mortensen Sommer, f. 23 apr 1739 i Alstadhaug, Nordland.  Han giftet seg med Catharina Tobina Jørgensdtr. Coldevin, gift 9 mai 1764 i Dønna, Nordland, f. 5 okt 1725 i Dønna, Nordland, (datter av Jørgen Isachsen Coldevin og Ellen E. Castensen el. Horneman) d. 1811 i Dønna, Nordland.  Peter døde 27 aug 1770 i Herøy, Nordland.

(3)  Eilert Johan Mortensen Sommer, f. 1739 i Alstadhaug, Nordland, d. 1765 i Vest-India.

(4)  Andreas Mortensen Sommer, f. 1738 i Alstadhaug, Nordland.  Han giftet seg med Johanna Margrethe Lorentzdtr. Dass, gift 22 nau 1764 i Kristiansund, Møre og Romsdal, f. 1737 i Trondenes, Nordland, (datter av Lorentz Andersen Dass og Anne Elschen Fredriksdtr. Bremer) d. 26 des 1809 i Buksnes, Lofoten, Nordland.  Andreas døde 9 jun 1772 i Lyngen, Troms.

(a)  (se barn foran),

f.    Andreas Andersen Dass, f. 7 apr 1712 i Alstadhaug, Nordland.  Han giftet seg med Aasel Marie Hass, gift 1738 i Alstadhaug, Nordland, f. 1717 i Alstadhaug, Nordland, (datter av Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdtr. Falch) d. 1791 i Fosnes, Sør-Trøndelag.  Andreas døde 1791 i Fosnes, Sør-Trøndelag.

(1)  Rebecca Andreasdtr. Dass, f. 1740 i Fosnes, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Mathias Numsen Iversøn Lund, gift 27 mar 1765 i Overhalla, Nord-Trøndelag, f. 4 nov 1733 i Overhalla, d. 18 mai 1820 i Overhalla.  Rebecca døde 22 sep 1785 i Overhalla, Nord-Trøndelag.

(a)  Christen Abel  M. Lund.

(b)  Karen Sophie Mathiasdtr.  Lund, f. 1 jul 1768 i Overhalla.  Hun giftet seg med (1) Hans Pedersen Blytt, gift 17 jul 1787 i Overhalla, Nord-Trøndelag, f. 29 des 1758 i Voss, Hordaland, (sønn av Peder Martin Blytt og Maren Catharina Koren) d. 1805.  Hun giftet seg med (2) Fredrik Georg Fredriksen Gade, gift 28 apr 1813 i Trondheim, f. 20 okt 1766 i Finnmark, (sønn av Fredrik Georg Gade og Ellen Catrine Heide) d. 1839 i Trondheim.  Karen døde 1832 i Trondheim.

(c)  Iver Christian M. Lund.

(d)  Andreas Dass Mathiasen Lund, f. 26 mai 1774 i Overhalla, Nord-Trøndelag.  Han giftet seg med Hanna Petra Ottersdtr. Stub, gift 21 mai 1809 i Alta, Finnmark, f. 29 jan 1791 i Hitra, Sør-Trøndelag, (datter av Otter L. Stub og Anne Ingeborg Hald) d. 1875 i Kristiania, Akershus.  Andreas døde 1829 i Overhalla.

(e)  Ursula Elisa M. Lund, f. 7 sep 1785 i Overhalla, d. 1810 i Overhalla.

(2)  Abel Christiane Andreasdtr. Dass, f. 12 feb 1741 i Fosnes, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Christian Wilhelm Klüver, d. 3 aug 1820 i Overhalla.  Abel døde 19 des 1817 i Røros.

(a)  Anna Ursilla C. Klüver, f. 27 mar 1776 i Sparbu, Nord-Trøndelag.  Hun giftet seg med Søren Schjelderup Holst, f. 1774 i Inderøy, Nord-Trøndelag, d. 1822 i Stod, Levanger, Nord-Trøndelag.  Anna døde 1858 i Tromsø.

g.    Elisabeth Marie Andersen Dass, f. 22 aug 1715-7 i Alstadhaug, Nordland.  Hun giftet seg med Peter Johan Ludvigsen Munthe, gift 1735 i Molde, Møre og Romsdal, f. 4 jan 1700 i Molde, Møre og Romsdal, (sønn av Ludvig Iversen Munthe og Anna Margaretha Petersdtr. Kaasbøl). Elisabeth døde 11 mar 1750 i Tingvoll, Møre og Romsdal. [Forbindelsen til futefamilien på Vestnesgodset. På kvinnesida etter biskop Ludvig Hansen Munthe Se mine tidligere artikler om Romsdals-futene].

(1)  Andreas Ludvig Petersen  Munthe, f. jun 1736 i Tingvoll, Møre og Romsdal, d. 1736 i Tingvoll, Møre og Romsdal.

(2)  Rebekka Angell Petersdtr. Munthe, f. 1739 i Tingvoll, Møre og Romsdal, d. jun 1787 i Tingvoll.

(3)  Anna Pedersdtr. Kaasbøl Munthe, f. 1740 i Tingvoll, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Peder Frantzen Brun, gift 26 jun 1766 i Tingvoll, Møre og Romsdal, f. 28 aug 1729 i Sogndal, Sogn og Fjordane, (sønn av Frantz Olufsen Brun og Anna Catharina Christiansdtr. Frost) d. 3 mar 1814 i Sogndal.  Anna døde 26 mai 1814 i Sogndal, Sogn og Fjordane.

(a)  Peter Pedersen Brun.

(b)  Frantz Pedersen (1) Brun.

(c)  Caspar Friedrich P. Brun.

(d)  Johannes Pedersen Brun.

[1]  Anna Johanna Johannesdtr. Brun.  Hun giftet seg med (1) Jens Christensen Lemvig Lyster, gift 22 jul 1767 i Trondheim, Sør-Trøndelag, f. 14 feb 1723 i Melhus, Sør-Trøndelag, (sønn av Christian Henriksen Lyster og Anna Ebbesdtr. Horneman) d. 4 nov 1768 i Aukra, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med (2) Gudmund Sørøe, gift i Tingvoll, Møre og Romsdal.

[A] Dorothea Marie Jensdtr. Lyster, f. 27 jun 1767 i Melhus, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Ulrich Christensen Frölich, f. ca  1756, d. 6 nov 1833 i Levanger, Nord-Trøndelag.  Dorothea døde 21 jan 1842 i Levanger, Nord-Trøndelag.

[B] Jens Jensen Lemvig Lyster, f. 24 KIM 1769 i Melhus, Sør-Trøndelag, d. 1792 i Copenhagen, Denmark.

(e)  Caspar Fredrik Pedersen Brun.

(f)   Elisabeth Marie P. Brun.

(g)  Johan Jacob Pedersen Brun.

(h)  Nicolay Christian Pedersen Brun.

(i)   Frantz Pedersen (2) Brun.

(j)   Johan Pedersen Brun.

(k)  Christine Sophie P. Brun.

(4)  Bodil (Bolette) Elisabeth Pedersdtr. Munthe, f. 1742 i Tingvoll, Møre og Romsdal, d. jan 1804 i Tingvoll, Møre og Romsdal.

h.    Jacob Wilhelm Andersen Dass, f. 7 jul 1714 i Alstadhaug, Nordland.  Han giftet seg med Berete Pedersdtr. Falch, f. 1725 i Tjøtta, Nordland, (datter av Peder Pedersen Falch og Petronelle Pedersdatter) d. 1797 i Tjøtta.  Jacob døde 19 feb 1749 i at sea between Alstadhaug and Herøy, Nordland.

(1)  Jacob Wilhelm Jacobsen Dass, f. 8 mar 1745 i Tjøtta, Nordland.  Han giftet seg med Margrethe Falch Jørgensdtr. Hass, gift 6 okt 1768 i Alstadhaug, Nordland, f. 1745 i Vestvågøy, Nordland, (datter av Jørgen Jensen Hass og Anna Sophie Willatsdtr.  Bing) d. 1813 i Dønna, Nordland.  Jacob døde 1811 i Dønna, Nordland.

(a)  Peter Jacobsen (2) Dass, f. 1769 i Dønna, Nordland, d. 1769 i Dønna.

(b)  Anna Sophia Jacobsdtr. Dass, f. 1771 i Dønna, d. 1771 i Dønna.

(c)  Petter Jacob J. Dass, f. 1773 i Dønna.  Han giftet seg med Pernille Andersdatter, f. 1774, d. 1814.  Petter døde 1814 i Dønna.

(d)  Adele Margrethe J. Dass, f. 1774 i Dønna, Nordland.

(2)  Edvardine Jacobsdtr. Dass.

(3)  Beret Martha Jacobsdtr. Dass.

(4)  Jørgen Jacobsen Dass.

(5)  available.

i.    Anna el Ane Cathrine Dass, f. 21 jun 1719 i Alstadhaug, Nordland, d. 1731.

j.    Bolette Angell Anderdtr. Dass, f. 23 mar 1721 i Alstadhaug, Nordland.  Hun giftet seg med Edvard Meyer Hansen (1) Ibsen, gift 29 jan 1744 i Alstadhaug, Nordland, f. 1713 i Orkdal, Sør-Trøndelag, (sønn av Hans Rasmusen Ibsen og Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer) d. 27 sep 1785 i Orkdal.  Bolette døde 1771 i Orkdal, Sør-Trøndelag.

(1)  Hanna Andrea Edvardsdtr. Ibsen, f. 1745 i Orkdal, Sør-Trøndelag, d. i Malvik, Sør-Trøndelag.

(2)  Rebecha Edvardsdtr. Ibsen, f. 2 jan 1745 i Orkdal, Sør-Trøndelag, d. 4 nov 1745 i Alstadhaug, Nordland.

(3)  Ingeborg Catharine Edvardsdtr. Ibsen, f. c21 jul  1746 i Orkdal.  Hun giftet seg med NN Knibant, gift i Steigen, Nordland, f. ca 1750 i Steigen, Nordland.  Ingeborg døde i Steigen, Nordland.

(4)  Hans Edvard Meyer Edvardsen Ibsen, f. 1749 i Orkdal, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Kirsten el. Kirstine Halvorsdatter Hov, gift 1778 i Orkdal, Sør-Trøndelag, f. 1749 i Hov, Sør-Trøndelag, (datter av Halvor Hov) d. 15 okt 1815 i Skjenstadbakken, Malvik, Sør-Trøndelag.  Hans døde 7 jul 1833 i Skelstadbakken, Malvik, Sør-Trøndelag.

(a)  Edvard Meyer Hansen Ibsen, f. 1777 i Soknedal, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Gullou («Bolla») Olsdtr. Skjenstad el.  Hommelvikbroen, f. 1787 i Hommelvika, Sør-Trøndelag, (datter av Ole Pedersen og Randi Paulsdatter) d. 1844 i Skjenstad. Malvik.  Edvard døde 1844.

[1]  Hans Fredrik E. Ibsen, f. 16 aug 1812 i Hommelvik, Sør-Trøndelag, d. 1812 i Hummelvik.

[2]  Hans Christian Edvardsen Ibsen, f. 26 nov 1815 i Hommelvik, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Beret Evensdtr. Lund, f. 25 nov 1820 i Horg, Malvik, Sør-Trøndelag, (datter av Even Lund og Gunhild Ellefsdatter) d. 1903.

[A] Ellen Gurina Hansdtr. Ibsen, f. 1845 i Malvik, Sør-Trøndelag, d. 1887 i Quebec, Canada.

[B] Marta Gurine Hansdtr. Ibsen Skjenstad, f. 1848 i Malvik, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Kristen Thoresen Øvre Forbord, gift 1870 i Hommelvik, f. 1826 i Hommelvik.  Marta døde 29 apr 1877 i Hummelvik.

1.    Thore Kristensen Øvre Forbord, f. 1871 i Hommelvik.

[C] Edvard Hansen Ibsen Skjenstad, d. 1931 i Parshall, Minn, USA.

[D] Fredrik Hansen Ibsen Skjenstad, f. 1852 i Skjenstad, Malvik.  Han giftet seg med (1) Karen Anna Olsdtr. Tømmerås, f. 1857 i Hommelvik, d. 1953 i Midtsandtrø, Hommelvik.  Han giftet seg med (2) Marta Kristine Pedersdtr. Lille Malvik.  Fredrik døde 1914 i Midtsandtrø, Malvik, Sør-Trøndelag.

1.    Beret Marta F. Midtsandtrø, f. 1876 i Malvik, d. 1912.

2.    Gustav F. Midtsandtrø, f. 1880 i Malvik, d. 1954.

3.    Marie Fredrikke F. Midtsand, f. 1882, d. 1961.

4.    Olaf F. Midtsand, f. 1884 i Malvik, d. 1972.

5.    Helene F. Midtsand, f. 1886 i Malvik, d. 1961.

6.    Ole F. Midtsand, f. 1891 i Midtsand, Malvik, Sør-Trøndelag.

7.    Hans Kristian F. Skjenstad, f. 1893 i Malvik.

8.    Karl Georg Fredriksen, f. 1896 i Malvik.

[E]  Bergitte Hansdtr. Ibsen, f. 1856 i Malvik, d. 8 apr 1878 i Malvik.

[F]  Hans Kristian Hansen Ibsen, f. 5 mar 1860 i Malvik.  Han giftet seg med Ida Kathrine Carlsdtr. Elgstrøm, gift apr 1891 i Malvik, Sør-Trøndelag, f. 1871 i Bergen, (datter av Carl Elgstrøm og Augusta Hansen) d. 1944 i Minn, USA.  Hans døde 28 feb 1926 i USA.

[G] Oline Regine Hansdtr. Skjenstad, f. 24 apr 1862 i Malvik, Sør-Trøndelag, d. 12 aug 1943 i Malvik.

[3]  Randi Edvardsdtr. Ibsen, f. 22 nov 1818 i Malvik.  Hun giftet seg med Ole Størseth, gift 1843 i Statsbygd, f. 1819 i Statsbygd, Sør-Trøndelag, d. bef 1875 i Trondheim.

[A] Edvard Mejer O. Størseth, f. 1844 i Statsbygd.

[B] Karl Martin O. Størseth, f. 1847 i Statsbygd.

[C] Gunnille Marie O. Størseth, f. 1851 i Statsbygd.

[D] Oline Rebeka O. Størseth, f. 1854 i Statsbygd.

[E]  Anna Fredrikke O. Størseth, f. 1857 i Statsbygd.

[F]  Olaf Rudolf O. Størseth, f. 1860 i Statsbygd.

[4]  Ole Andreas E. Ibsen Skjenstadbakken, f. 21 jul 1821 i Malvik.  Han giftet seg med (1) Marie Olsdtr. Sundlihaug, gift 21 hyb 1849 i Malvik, Sør-Trøndelag, f. ca 1825 i Orkdal, Sør-Trøndelag, d. i Skjenstadmarka, Malvik.  Han giftet seg med (2) Ingeborg Bergitta Nielsdtr. Skjenstad, f. 1812 i Malvik, Sør-Trøndelag, (datter av Niels Greissen Skjenstad og Kirsten Pedersdtr. Midtsand).

[A] Edvard O. Ibsen, f. 1859 i Malvik.

[B] Anne Maria O. Ibsen, f. 1848 i Malvik.

[C] Kristine O. Ibsen, f. 1862 i Malvik.

[D] Helene Fredrikke O. Ibsen, f. 1866 i Malvik.

[E]  Gurine Olsdtr. Skjenstadbakken.

[F]  Marta Oline Olsdtr. Skjenstadbakken.

[G] Helena Olsdtr. Skjenstadbakken.

[H] Karen Olsdtr. Skjenstadbakken.

[I]   Anne Maria Olsdtr. Skjenstadbakken.

[J]  Johan Olsen Skjenstadbakken.

[K] Nicolai Olsen Skjenstadbakken.

[5]  Kirsten Edvardsdtr. Ibsen, f. 17 jan 1822 i Malvik.  Hun giftet seg med Ole Andreas Buåstrø, f. 1821 i Malvik, Sør-Trøndelag, d. i USA.

[A] Peter Gunnerius Olsen Buåstrø.

[B] Marta Olsdtr. Buåstrø.

[C] Gurina Olsdtr. Buåstrø.

[D] Edvard Olsdtr. Buåstrø.

[E]  Helene Fredrikke Olsdtr. Buåstrø.

(b)  Peter Christian Dass Ibsen, f. 1779 i Selbu, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Anne Jonsdtr. Sneisen, gift 1856 i Selbu, Sør-Trøndelag, f. 2 sep 1780 i Sneisen, Selbu, d. i Vennedal, Sør-Trøndelag.  Peter døde 1856 i Marken, Vennesvik, Malvik, Sør-Trøndelag.

[1]  John Petersen Ibsen, f. 15 mai 1811 i Malvik, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Randi Paulsdtr. Jullum, gift 10 jul 1840 i Malvik, Sør-Trøndelag, f. 1801, d. 5 mai 1887.

[2]  Marit Petersdtr. Ibsen, f. 26 jan 1817 i Marken, Malvik, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Fredrik Tomassen Jullumplass, f. 1805, d. 1861 i Lånke, Nord-Trøndelag.  Marit døde 1865 i Lånke, Nord-Trøndelag.

[A] Thomas Fredriksen.

[B] Petter Fredriksen.

[C] Lars Fredriksen.

[D] Ole Fredriksen.

[E]  Johan Fredriksen.

[3]  Kirsten Petersdtr. Ibsen, f. 20 mar 1814 i Malvik.  Hun giftet seg med Nils Knudsen Reppe, f. 1799 i Malvik, Sør-Trøndelag, d. 1857 i Lade, Trondheim.

[4]  Gjertrud Petersdtr. Ibsen, f. 20 mai 1820.  Hun giftet seg med Even Moen.

[5]  Hans Petersen Ibsen, f. 20 mai 1820 i Malvik, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Marit Johnsen Sveberg, gift 4 feb 1845 i Stjørdal, Sør.Trøndelag, f. 17 jan 1818 i Malvik, d. 1900 i Stjørdal.  Hans døde 1908 i Stjørdal, Sør-Trøndelag.

[A] Petter Hansen Ibsen, f. 20 okt 1844 i Stjørdal, Sør-Trøndelag.

[B] Ane Martha Hansdtr. Ibsen, f. 17 apr 1855.  Hun giftet seg med Anders Henriksen.

1.    Hanne Andersdtr..

[6]  Ole Andreas Petersen Ibsen, f. 15 sep 1823.  Han giftet seg med (1) Sara Tomasdtr. Dybvadsgjerdet, gift 1851 i Malvik, Sør-Trøndelag, f. 1824 i Dybvad, Malvik.  Han giftet seg med (2) Marta Larsdatter.

[A] Johan Gunnerius Olsen Ibsen.

[B] Lars Olsen Ibsen.

[C] Anne Marta O. Ibsen.

[D] Ellen Olsdtr. Ibsen.

[E]  Peter O. Ibsen.

(c)  Bolette Hansdtr. Angell Ibsen, f. 1779 i Malvik, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Lars Olsen Svedal, gift 1808 i Selbu, Sør-Trøndelag, f. 6 feb 1780 i Malvik, Sør-Trøndelag, (sønn av Ole Olsen Høyby og Malena Larsdtr.) d. 1829 i Malvik.  Bolette døde 12 feb 1829 i Malvik, Sør-Trøndelag.

[1]  Kirsten el Kirsti Larsdtr. Svedal Roten, f. 15 mai 1807 i Malvik, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Eskild Karlsen Stav, gift 22 jun 1838 i Malvik, Sør-Trøndelag, f. 8 apr 1810 i Malvik, (sønn av Karl Andersen Herjuan Stav og Anne Olsdtr. Fjølstad) d. 1878 i Malvik.  Kirsten døde 1894 i Malvik.

[2]  Ole Larsen Svedal Roten, f. 1809 i Strinda                                                                              , Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Anna Tørrisdtr. Kriken, f. 1794, (datter av Tørris Hansen og Barbro Olsdatter).

[A] Tore Olsen Roten.

[3]  Hans Larsen Svedal, f. 1814 i Selbu.  Han giftet seg med Serina Arntsdtr. Fjølstad, f. 1809.

[A] Anne Serine Hansdtr. Svedal.

(d)  Beret Hansdtr.  Ibsen, f. 1781 i Sersjantplass, Selbu, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Torkild Olsen Ramstad, d. 1854 i Trondheim.  Beret døde 1862 i Malvik, Sør-Trøndelag.

(e)  Hans Bull Hansen Ibsen, f. 1789 i Høybye, Selbu, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Kirsten Iversdtr. Sanden Tørum, gift 20 apr 1819 i Vor Frues Kirke, Trondheim, f. 1789 i Sanden, Stenvik, Bjugn, Sør-Trøndelag, (datter av Iver Olsen Sanden og Elsebe Iversdtr. Vahl Sanden). Hans døde ett 1865 i Øien, Lånke, Stjørdal, Sør-Trøndelag.

[1]  Rebekka Angell Hansdtr. (2) Ibsen, f. 1793.  Fikk barn med Tøllev Olsen Wibye, d. i Vollan, Strinda, Sør-Trøndelag.  Rebekka døde 1889.

[A] Ole Andreas Tøllevsen Wibye, f. 23 nov 1815 i Strinda, Sør-Trøndelag.

[2]  Abel Margrete Hansdtr. Ibsen, f. 5 jun 1793 i Malvik, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Isak Jørgen Coldevin  Sandborg, gift 17 aug 1830 i Malvik, Sør-Trøndelag, f. 5 jan 1787 i Strinda, Sør-Trøndelag, (sønn av Christian Sandborg og Marten Fredrikke Coldevin) d. 16 feb 1838 i Øvre Stubban, Lade, Trondheim.  Abel døde 22 des 1875 i Trondheim.

[A] Jørgine Margrethe Sandborg, f. 13 mar 1828 i Trondheim.

[B] Christian I. Sandborg, f. 14 nov 1830 i Trondheim.

[3]  Hans Christian Hansen Ibsen, f. 5 mai 1818 i Trondheim, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Elen Christiane  Pedersdtr. Boibakken Berg Myhren, gift 29 feb 1851 i Molde, Møre og Romsdal, f. 7 jun 1824 i Molde, Møre og Romsdal, (datter av Peder Ingebrigtsen (2)  Berg Myhren og Beret Ørgersdtr. Øverland). Hans døde 9 aug 1860 i Molde, Møre og Romsdal. [Moldeslekt etter blant andre Petter Dass på Alstadhaug]

[A] Peder Carl Hansen, f. 1852.

[B] Bernhard Hansen, f. 1854 i Molde, Møre og Romsdal.

[C] Hans Ibsen Hansen, f. 1859 i Molde, Møre og Romsdal.

[4]  Iver Edvard Hansen Ibsen, f. 18 nov 1819 i Trondhem, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Ingeborg Anna Svendsdtr. «Schultzhaven«, gift 20 apr 1851 i Molde, Møre og Romsdal, f. 15 jan 1825 i Molde, Møre og Romsdal, (datter av Svend Christophersen «Schultzhaven» og Olina Eriksdtr. Hoeviig Schultzhaven) d. 1904 i Småengene, Fannestranda, Bolsøy.  Iver døde 29 nov 1894 i Molde, Møre og Romsdal.

[A] Oluf Christen Iversen Ibsen, f. 4 feb 1852 i Molde, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Christianna  Rasmusdtr. Elgsåsbakk, gift 27 sep 1876 i Molde, Møre og Romsdal, f. 1847 i Elgsåsbakk, Bolsøy, Møre og Romsdal, (datter av Rasmus Johnsen Refshol Elgsåsbakk og Gjertrud Knutsdtr. [Veldig spennende Moldeslekt. Se min utskrift over Refshol-slekta, båtbyggerslekt fra Fræna]. (1) Strande I. Aarøe). Oluf døde bef 1900 i at sea.

1.    Anna Gjertine  Olufsdtr. Ibsen, f. 19 mar 1876 i Molde, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Hans Gunerius Hansen Holm, gift 1897 i Molde, Møre og Romsdal, f. 11 mar 1867 i Veidholmen, Møre og Romsdal, (sønn av Hans Johannesen Vejen og Gurine Nielsdtr. Sæter) d. 7 okt 1906 i Minnesota, USA.  Anna døde 20 des 1953 i Kristiansund, Møre og Romsdal.

a.    Herman Johan Nikolai Holm Hansen, f. 12 jan 1897 i Kristiansund, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Jenny Johansdtr. Holberg, gift i Kristiansund, Møre og Romsdal, f. 12 jan 1898 i Steinøysund, Smøla, (datter av Johan Nikolai Jacobsen Holberg og Elen Kristine Skomsøyvåg) d. 1933 i Dmøls.  Herman gravlagt i Hopen gravsted, Smøla, Møre og Romsdal.

(1)  Johan Holberg Hansen, f. 18 des 1919 i Steinøysundet.  Han giftet seg med Edel Flemmen, f. 3 may 1926 i Flemma, Tingvoll.  Johan døde 1996 i Kristiansund, Møre og Romsdal.

(a)  Harry Jarl Hansen Holberg, f. 30 des 1953 i Stei8nøysund, Smøla.  Han giftet seg med Ingeborg Johnsen, f. i Arendal, Aust-Agder.

[1]  Katrine Holberg.

[2]  Sindre Holberg.

(2)  Halldis Asbjørg Holberg Hansen, f. 10 des 1922 i Steinøysund, Smøla.  Hun giftet seg med Reidar Bernhaud Wollan, f. 25 feb 1919 i Kristiansund, Møre og Romsdal, (sønn av Edvard Bernhard Wollan og Elise Torvik) gravlagt i Kirkelandet, Kristiansund.  Halldis døde 10 des 1992 i Kirklandet, Kristiansund.

(a)  Tor Eddi Wollan, f. 23 sep 1947 i Kristiansund.  Han giftet seg med Inger Dalegg, gift 1 feb 1974 i Hammerfest, Finnmark, f. 1 feb 1952 i Surnadal, Møre og Romsdal, (datter av Gunnar Dalegg og Margit Rindal).

[1]  Hege Wollan, f. 22 nov 1975 i Hammerfest, Finnmark.  Hun giftet seg med Torgrim Stene.

[A] Mathias Wollan Stene, f. 9 jan 2002 i RIT, Trondheim.

[B] Marcus Wollan Stene, f. 9 jan 2002 i RIT, Trondheim.

[2]  Turid Wollan, f. 31 jan 1980 i Namdal, Nord-Trøndelag.

(b)  Bjørn Inge Wollan, f. 24 jan 1955 i Kristiansund, Mør eog Romsdal.  Han giftet seg med Karin Strupstad, gift 1975 i Kristiansund, Møre og Romsdal.

[1]  Trond Erik Wollan, f. 1975 i Kristiansund.

[2]  Pål Fredrik Wollan, f. 1979 i Kristiansund.

[3]  Espen Wollan, f. 1991 i Kristiansund.

2.    Anton Edvard  Olufsen Ibsen, f. 4 mai 1880 i Bolsøy, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Larsianna («Anna») Andersdtr. Frisvoll Elgenes, gift 19 apr 1903 i Molde, Møre og Romsdal, f. 17 apr 1881 i Turulgjerdet, Elgenes, Vistdal, Nesset, (datter av Anders Knutsen (Fagerslett/Lange) Frisvoll og Sigrid Larsdtr. Sekkesæter) d. 4 mai 1968 i Molde, Møre og Romsdal.

a.    Kristine Ibsen, f. 1903 i Ålesund.

[B] Hans Nicolai Sverre Iversen  Ibsen, f. 28 des 1853 i Molde, Møre og Romsdal.

[C] Hans Nicolaus I. Ibsen, f. 29 des 1855 i Molde, Møre og Romsdal.

[D] Anthon Edvard Iversen Ibsen, f. 15 mai 1862 i Molde, Møre og Romsdal.

[Dette er Ibsener vi søker informasjon om!]

[5]  Carl Gustav Hansen Ibsen, f. 6 jul 1823 i Trondheim, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Cicilie Jacobsdtr. Haverdal, gift 1851, f. 1826 i Bø, Vesterålen, Nordland, (datter av Jacob Haverdal).

[A] Jørgine Carlsdtr. Ibsen, f. i Grundstad, Svolvær, Lofoten.  Hun giftet seg med Ole Samuelsen Nedre Fleskmo, f. 1848 i Dovre, Oppland.  Jørgine døde i Målselv, Bardu, Troms.

1.    Anne Cecilia Olsdtr. Fleskmo, f. 1875 i Nedre Fleskmo, Målselv, Troms.

[6]  Caroline Hansdtr. Ibsen Hegre, f. 3 mar 1826 i Trondheim, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Josias Hegre, gift 1850 i Trondheim, Sør-Trøndelag, f. 1828 i Hegra, Stjørdal, Sør-Trøndelag.  Caroline døde bef 1875 i Trondheim.

[A] Marie Hegre, f. 1852 i Trondheim.

[B] Rebekka Hegre, f. 1859 i Trondheim.

[7]  Ovidia Hansdr. Ibsen Stenvik, f. 19 feb 1832 i Trondheim.  Hun giftet seg med Knut Olsen Storevik el. Stenvik, f. 1826 i Steinsvika, Ness, Bjugn, (sønn av Ole Olsen (2) Stenvik).

[A] Klaus Uldrik Knutsen Wahl., f. 12 apr 1851 i Valsfjord, Bjugn, Nord-Trøndelag.  Han giftet seg med Beret Olsdtr. Stenvik, f. 1814 i Bjugn, Nord-Trøndelag.

1.    Kato Klausen Strømøy, f. 1887 i Stømøy, Frøya, Nord-Trøndelag.

2.    Olga Klausen, f. 1892 i Strømøy, Frøya, Nord-Trøndelag.

[B] Berit Knutsdtr. Stenvik, f. 1855 i Steinvika, Ness, Bjugn, Nord-Trøndelag.

[8]  Antonette Sophia Hansdtr. Ibsen Myrseth, f. 22 may 1834 i Munchaugveita, Wahl, Bjugn.  Hun giftet seg med Johan Petter Myrseth, gift 1857 i Kristiansund, Møre og Romsdal, f. 1832 i Kristiansund, Møre og Romsdal, d. 1866 i Ålesund, Møre og Romsdal.  Antonette døde bef 1875 i Ålesund, Møre og Romsdal.

[A] Johan Fredrik Johansen Myrseth, f. 1855 i Kristiansund, Møre og Romsdal.

[B] Berte Sophie Johansen Myrseth, f. 1857 i Ålesund, Møre og Romsdal.

[C] Caroline Christine J. Angel  Myrseth, f. 1862 i Ålesund.

[D] Maren Marie Johansdtr. Myrseth, f. 1864 i Ålesund.

[E]  Marie Johansdtr. Myrset, f. 1866 i Kristiansund, Møre og Romsdla, d. i Oslo.

[F]  Karoline Johansdtr. Myrseth, f. 1868 i Ålesund, Møre og Romsdal.

[9]  Johan Christian Hansen Ibsen, f. 1829 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 1913 i Molde, Møre og Romsdal.

(f)   Inger Chirstina H. Ibsen, f. 1789 i Klæbu.  Hun giftet seg med Peder Olsen Vestbye, f. 1772, d. 2 nov 1864 i Trondheim.  Inger døde 5 des 1863 i Trondheim.

(g)  Rebekka Angell Hansdtr. Ibsen, f. 1793 i Selbu.  Hun giftet seg med Tøllev Olsen Weibye.  Rebekka døde 1889 i Trondheim.

[1]  Ole Andreas Tøllevsen, f. 23 nov 1815 i Vollan, Strinda, Sør-Trøndelag.

[2]  Peter Christian Ingebrigtsen Bye Bjørnæs, f. 1819 i Strinda.

(5)  Anders Edvardsen Dass Ibsen, f. ca 1750 i Orkdal, Sør-Trøndelag.

(6)  Edvard Edvardsen Meyer Ibsen, f. ca 1750 i Orkdal, Sør-Trøndelag.

(7)  Elisabet Edvardsdtr. Ibsen, d. i Snåsa, Nord-Trøndelag.

B.   Jacob Peiterson  Dass, f. 1648 i Herøy, Helgeland, Nordland.  Han giftet seg med Lucie Ravn.  Jacob døde 1724 i Alstadhaug, Nordland. [Kfr. artikkel  på min hjemmeside som knytter slekta Ravn el. Rafn i Nordland til Vestnesgodset].

1.    Petter Jacobsen (1) Dass, f. 1683.

2.    Søren Jacobsen Dass, f. 1684.

3.    Anne Elsebeth Jacobsdtr. Dass.  Hun giftet seg med Peder Clausen Angell, f. 1677, (sønn av Claus Pettersen Angell og Alhed Pedersdtr. Holthe) d. 5 mar 1724.  Anne døde 1721.

a.    Lucie Margrethe Angell Dass, f. 1715.  Han giftet seg med Vincent Budde (Frantzen)  Brun, gift 29 mai 1744, f. 20 okt 1718, (datter av Frantz Olufsen Brun og Anna Catharina Christiansdtr. Frost) d. ett 1777.

b.    Ovidia Christine Pedersdtr. Angell, f. 1716.  Hun giftet seg med (1) Lorentz Christopher Angell Sverdrup, f. 17 mai 1713 i Herøy, Helgeland, Nordland, (sønn av Jørgen Andersen Sverdrup og Margrethe  Pettersdtr. Angell). Hun giftet seg med (2) Johan Hansen, gift i Sparbu, Nord-Trøndelag.  Ovidia døde 1 nov 1785 i Sparbu, Nord-Trøndelag.

c.    Anna Elsebe Pedersdtr. Angell, f. 1719.  Hun giftet seg med Hans Peter Angell Gøttske, gift 25 okt 1752 i Sparbu, Nord-Trøndelag.

C.   Benjamin Peitersen Dass, f. 1649 i Herøy, Helgeland, Nordland.  Han giftet seg med (1) Gjertrud Gertsdatter von Krogh, (datter av Gert von Krogh og Aleth Pedersdatter) d. 1712.  Han giftet seg med (2) Maren Jensdtr. Falch, f. 1668, (datter av Jens Albriktsen Kalvik og Kirsten Pettersdatter Falch). Han giftet seg med (3) Judithe Carstensdtr. Angell Volquartz, f. 1676 i Trondheim, Sør-Trøndelag, (datter av Carsten Volquartzen og Kirsten Markusdatter Angell) d. 1745 i Åkvik, Dønnes, Nordland.  Benjamin døde 25 nov 1702 i Åkvik, Dønna, Nordland.

1.    Jacob (Benjaminsen) Dass, f. bef 1685 i Bergen, Hordaland.  Han giftet seg med Maria Carstensdtr. Angell Volquartz, gift 8 mar 1705 i Trondheim, Sør-Trøndelag, f. 1682 i Trondheim, (datter av Carsten Volquartzen og Kirsten Markusdatter Angell).

a.    Benjamin Jacobsen Dass, f. 1706, d. 1755.

b.    Petter Jacobsen (2) Dass, f. 1707 i Herøy, Helgeland, Nordland.  Han giftet seg med Adelus Christensdtr. Mecklenborg, f. 1705 i Hestmannøy, Lurøy, (datter av Christen Hansen Hestmona og Eva Christensdtr. Mecklenborg) d. ca  1802 i Farm Lurøy, Lurøy, Rødøy.  Petter døde 1770 i Lurøy ,Rødøy,  Nordland.

(1)  Christen Pettersen Mecklenborg Dass, f. 1743 i Lurøy, Rødøy, Nordland.  Han giftet seg med Stinchen Catharina Coldevin, gift 13 nov 1771 i Lurøy, Rødøy, Nordland, f. 27 feb 1752 i Dønnes, Nordland, (datter av Isach Jørgen Coldevin og Maria Anna Emahus Hansdtr. Tønder) d. 5 aug 1845 i Lurøy farm, Rødøy, Nordland.  Christen døde 1791 i Lurøy, Rødøy,  Nordland.

a: Isach Jørgen Christensen Dass, f. 1773 i Lurøy farm, Rødøy, Nordland. Han giftet seg med Cornelia Floer Danielsdtr. Strøm (Dass), gift 1795 i Lurøy, Rødøy, Nordland, f. 1772 i Aunøy, Filland, Hitra, Sør-Trøndelag, (datter av Daniel Eriksen Strøm og Sara Kjerstina Nilsdtr. Floer Eide) d. 24 feb 1860 i Lurøy, Nordland, gravlagt 4 mar 1860 i Lurøy, Nordland. Isach døde 13 feb 1836 i Lurøy, Rødøy, Nordland, gravlagt 28 feb 1836 i Lurøy, Rødøy, Nordland. Isach Jørgen Christensen Dass was a merchant and innkeeper at Lurøy Gård. He had 12-14 children with Cornelia Danielsdtr. Floer Strøm.

I. Stinchen Catharina Isachsdtr. Dass, f. 1792 i Farm Lurøy, Rødøy, Nordland, d. 14 des 1849 i Lurøy, Nordland, gravlagt 26 des 1849 i Lurøy, Nordland. Hun var gift. Hun ble 55 år gammel. og burde vært født 1794.

II. Isach Jørgen Coldevin I. Onøen Isachsen Dass, f. 1793 i Farm Lurøy, Nordland. Han giftet seg med Trine Michaelsdtr. Brinchmann, gift 1816 i Trondheim?, Sør-Trøndelag, f. ca 1794 i Kvikne, Sør-Trøndelag, (datter av Michael Hansen (2) Stub Brinchmann og Johanne Andrea Henningsdtr. Floer). Isach døde 29 nov 1849 i at sea Lurøy, Nordland, gravlagt 7 des 1849 i Lurøy, Nordland. Isach Dass på Indre Onøen i Lurøy får denne dødsmeldinga i Lurøy kirkebok, dødelista 7 des. 1849: «Isach Dass druknede på tour fra Anklakken til Onøen. Folk kom til ham medens han hang fast ved den hvelvede baad og der endnu var liv i ham, men da vedkommende så kunde faa ham i sin lille færing, ble han bukseret i land og var efter al sandsynlighed død da han kom til lands på Lurøen. Strax blev der sendt folkehjelp fra Guravig for at faa ham i huus hvilket blev andført da han blev bragt til Guravig, men naa var han død.»

A. Isach Giørg (Georg/Jørgen) Isaksen Dass. Han giftet seg med Laura Henriette Bastiansdtr. Dahl, gift 1850 i Molde, Møre og Romsdal, f. 1825 i Molde, Møre og Romsdal, (datter av Bastian Larsen Friis Dahl og Anne Cathrine Dreyer) d. 1912 i Lurøy, Troms. Sakfører på Molde i FT 1865. I dåpsmeldinga 1817 i Lurøy Nordland heter han Isach Gjørg Isachsen Dass. Vitner: Soknepresten Theting,. Sr. Eitran, Daniel Dass,. Mm Eitran, Jfr. Mariana Dass og Jfr. Mina Dass.

1. Einar Isaachsen Dundas Dass, f. 1851 i Molde, Møre og Romsdal.

2. Anne Cathrine Isaachsdtr. Dass, f. 1853 i Molde, Møre og Romsdal.

3. Helga Isaachsdtr. Dass, f. 1854 i Molde, Møre og Romsdal.

4. Magda Isaachsdtr. Dundas Dass, f. 1854 i Molde, Møre og Romsdal.

5. Laura Isaachsdtr. Dass, f. 1858 i Molde, Møre og Romsdal.

6. Bastian Isaachsen Dundas, f. 1860 i Molde, Møre og Romsdal.

7. Margrethe Louise Isaachsdtr. Dundas Dass, f. 1862 i Molde, Møre og Romsdal.

8. Lydia Isaachsdtr. Dass, f. 1864 i Molde, Møre og Romsdal.

B. Michael Isachsen Brinchmann Dass, f. 20 des 1820 i Lurøy, Nordland.

C. Ingeborg Anna Isachsdtr. Dass, f. 1822.

III. Christina Karine Isachsdtr. Dass, f. 31 jan 1794 i Farm Lurøy, Rødøy, Nordland. Hun giftet seg med Henrik Leganger, f. 8 apr 1788, d. 10 feb 1874 i Kristiania, Akershus. Christina gravlagt 27 aug 1865 i Kristiania, Akershus.

IV. Kierstina Maria Isachsdtr. Dass, f. ca 1795 i Lurøy, Nordland. Hun giftet seg med Zacharias Zachariasen Quarnes el. Døvvær, gift 1812 i Lurøy, Nordland.

A. Kierstina Zachariasdtr. Døvvær, f. 1812 i Lurøy, Nordland.

B. Helena Zachariasdtr. Døvvær, f. 1815 i Lurøy, Nordland.

C. Kierstina Maria Zachariasdtr. Dass Quarnes, f. 1817 i Lurøy, Nordland.

V. Sara Kierstina Isachsdtr. Dass (Eitran), f. 1796 i Farm Lurøy, Rødøy, Nordland. Hun giftet seg med Nils Jakob Hansen Onøen Eitran, gift 1814 i Lurøy, Nordland, f. 1786 i Kolvereid, Nord-Trøndelag, (sønn av Hans Eitran) d. i Hestmannøy, Lurøy, Nordland. Sara døde i Hestmannøy, Lurøy, Nordland.

A. Stinchen Cathrine Coldevin (1) Nilsdtr. Eitran, f. 1819 i Lurøy, Rødøy, Nordland. Hun giftet seg med Lauritz Gerhardsen Stub, f. 1815 i Bergen, Hordaland, (sønn av Gerhard Johanssen Heiberg Stub og Anna Dorthea Tollevsdtr. Rafn) d. i Bergen. Stinchen døde bef 1821 i Lurøy, Nordland.

1. Anna Dorothea Lauritzen Stub, f. 1850.

2. Nils Jakob Lauritsen Stub, f. 1851 i Bergen, Hordaland.

3. Johan Chr. Koren Lauritsen Stub, f. 1854.

B. Cornelius Christian Nilsen Eitran, f. 1821 i Lurøy, Nordland. Han giftet seg med Karen Engebretsdatter, f. 1834 i Nord-Fron, Oppland.

C. Isach Jørgen Dass Eitran, f. 1814 i Lurøy, Nordland.

D. Stinchen Catherina Coldevin (2) Nilsdtr. Eitran, f. 1822 i Lurøy, Nordland, d. i Bergen, Hordaland.

VI. Mariana Emahus Tønder Isachsdtr. Dass, f. 1797 i Farm Lurøy, Rødøy, Nordland. Dåpsvitne 16 april 1817 for brorsønnen Isach Gjørg Isachsen Dass i Lurøy, Nordland.

VII. Benjamina Petronella Isachsdtr. Dass, f. 1799 i Lurøy, Nordland.

VIII. Cornelia Isachsdtr. (1) Dass, f. 1801 i Onsøy, Lurøy, Nordland.

IX. Daniel Strøm Isachsen Dundas, f. 1 mar 1803 i Farm Lurøy, Rødøy, Nordland. Han giftet seg med Karen Marie Nielsdtr. Greger, gift 1840 i Lurøy, Nordland, f. 18 apr 1816 i Forvik, Nordland, (datter av Niels Winter Greger) d. 31 okt 1876 i Farm Lurøy, Rødøy, Nordland. Daniel døde 7 apr 1894 i Lurøy, Rødøy, Nordland. Daniel became the owner of Farm Lurøy, Rødøy. He adopted the familyname of Dundas by a Royal consession (thus patented). Han kalles Daniels Dass ved dåpen til Isach Gjørg 16 april 1817 for sin bror Isach Dass Onøen.

A. Nicoline Danielsdtr. Dundas, f. 1840 i Lurøy, Nordland.

B. Anne Petra Cathrine Danielsdtr. Dass, f. 1843 i Lurøy, Nordland.

C. Peter Albert Christian (2) Danielsen Dass, f. 1845 i Lurøy, Nordland.

D. Ida Cornelia Danielsdtr. Dundas, f. 1849 i Lurøy, Nordland.

E. Thora Isabella Danielsdtr. Dundas, f. 1850 i Lurøy, Nordland, d. 12 okt 1872 i Lurøy, Nordland, gravlagt 22 okt 1872 i Lurøy, Nordland.

F. Peter Halvdan Danielsen Dundas, f. 1851 i Lurøy, Nordland, d. 3 des 1851 i Lurøy, Nordland, gravlagt 26 des 1851 i Lurøy, Nordland. Han ble 3/4 år gammel.

G. Marie Danielsdtr. Dundas, f. 1852 i Lurøy, Nordland.

H. Harald Danielsen Dundas, f. 1853 i Lurøy, Nordland, d. ett 1900 i Kristiania, Akershus.

I. Isach Danielsen Dundas, f. 1858. Han giftet seg med Else Caroline Willichsen, f. 1869 i Nærøy, Nord-Trøndelag, d. i Lurøy, Nordland. Isach døde 1922.

1. Gudrun Isachsddtr. Dundas, f. 1900 i Lurøy, Nordland.

2. Bjarne Isachsen Dundas, f. 1892 i Lurøy, Nordland.

3. Tordis Isachsdtr. Dundas, f. 1895 i Lurøy, Nordland.

4. Reidar Isachsen Dundas, f. 1898 i Lurøy, Nordland.

X. Andrea Christina Isachsdtr. Dass, f. 1804 i Lurøy, Nordland.

XI. Fredrik Brinchmann Isachsen Dass, f. 1805 i Lurøy, Nordland, d. 13 feb 1851 i Lurøy, Nordland, gravlagt 23 feb 1851 i Lurøy, Nordland.

XII. Wilhelmina Maria Isachsdtr. Dass, f. 1810 i Lurøy, Nordland.

XIII. Johan Christian Brodtkorb Isachsen Dass, f. 1812 i Lurøy, Nordland.

XIV. Cornelia Floer (2) Isachsdtr. Dass, f. 1816 i Lurøy, Nordland.

 

 

c. Judithe Jacobsdatter (Dass).  Hun giftet seg med (1) Christen Jonassen (Falch), f. 1708, (sønn av Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter) d. omk 1749 i Skar, Herøy, Nordland.  Hun giftet seg med (2) Lars Olsen.

(1)  Kierstina Christensdatter, f. ca 1737.

(2)  Jonas Christensen, f. ca 1741.

(3)  Maria Christensdatter, f. ca 1742.

(4)  Christen Christensdatter, f. ca 1743.

(5)  Anne Christensdatter, f. ca 1746.

(6)  Judith Christensdatter, f. ca 1749.

2.    Kjersten Benjaminsdatter Dass.  Hun giftet seg med Lars Andersen Riber, gift 1719.  Kjersten døde bef 1795.

3.    Maren Benjaminsdatter Dass, f. 1700 i Åkvik, Dønnes, Nordland.  Hun giftet seg med (1) Ole Henriksen Walnum, f. ca 1685 i Trondheim, Hordaland, (sønn av Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter) d. 1739 i at sea on the way to Bergen.  Hun giftet seg med (2) Svend Pedersen Greger, (sønn av Peder Rasmusen og Else Marie Nielsdtr. Greger). Maren døde 1786.

a.    Benjamin Dass Walnum, f. 13 sep 1733.  Han giftet seg med Sara Marie Hind, f. 1745, d. 1795.  Benjamin døde 13 jun 1784.

b.    Birgitte Maria Walnum, f. ca 1733.

4.    Petter Benjaminssøn Dass, d. 1713 i Åkervik, Dønna, Nordland, gravlagt 23 nov 1713 i Domkirken, Trondheim.

5.    Anne Benjaminsdtr. Dass.  Hun giftet seg med M. A. Ramshart, gift 1732 i Helgeland, Nordland.

D.   Peternille Peitersdtr. Dass, f. 1 nov 1652 i Tjøtta, Nordland.  Hun giftet seg med Niels Niclas Joensen  Greger, gift 1680 i Trondheim, Sør-Trøndelag.  Peternille døde ett 1743 i Ørlandet, Sør-Trøndelag. [[Niclas Greger var trondheimsgullsmed].

[ I barnedåp 31. august 1716, folio 131, over sokneprest Marcus Volquarts datter Kirsten fsom fødtes  23. oktober, bar mormor Peternille Dass barnet, bevitnet av Else Maria Greger fra Nordland, farfar Carsten Volquarts, fogeden Niels N. Cimber, hans svoger fra Christiania Hans Mortensen Finchenhagen, og Cimbers kiæreste Idde Margrethe, født 1. desember 1686, med foreldre christianiagullsmeden Morten A. Finchenhagen og hustru Berte Maria Nilsdtr. Muus. En skal merke seg at også Peternille Petitersdtr. Dass var gift med en gullsmed Nils Niclas Joensen Greger som dro fra Trondheim og bosatte seg på Tjøtta i 1686].

1.    Else Marie Nielsdtr. Greger, f. i Tjøtta, Nordland.  Hun giftet seg med Peder Rasmusen, gift 7 nov 1703 i Tjøtta, Nordland, f. 1679 i Dønna, Nordland, (sønn av Rasmus Svendsen og Alethe Klæboe) d. 1738 i Bardal, Hemnes, Nordland.

a.    Maren Pedersdtr. Greger, f. 1715 i Nesna, Nordland.  Hun giftet seg med (1) Frantz Nielsen Winter, gift 1737, f. 1672, d. 1753.  Hun giftet seg med (2) Johan Christian Vevelstad Hvid, f. 1714, (sønn av Michel Hvid og Anne (Anichen) Eriksdtr. Blix). Maren døde 1781 i Vevelstad, Nordland.

b.    Svend Pedersen Greger.  Han giftet seg med Maren Benjaminsdatter Dass, f. 1700 i Åkvik, Dønnes, Nordland, (datter av Benjamin Peitersen Dass og Judithe Carstensdtr. Angell Volquvartz) d. 1786.

c.    Jonas Pedersen Greger, f. 1715 i Vevelstad, Nordland.  Han giftet seg med Aaselle Cathrina Hansdtr. Falch, gift bef 1752, (datter av Hans Larsen Falch og Else Mortensdatter Rener). Jonas døde 24 sep 1776 i Steinsjøen, Nordland.

(1)  Else Marie Jonasdtr. Greger, f. 1746, d. 1812.

(2)  Hans Falch Greger.

(3)  Peter Hendrich Greger, f. ca 1753.

(4)  Maren Johanna Jonsdtr. Greger, f. ca 1761.

(5)  Nicolai Thomas  Greger, f. ca 1764.

d.    Nicolay Pedersen Greger, f. 1706 i Vevelstad, Nordland.  Han giftet seg med Maren Larsdtr. Holthe, gift 1726 i Trondheim, Sør-Trøndelag, f. 1693 i Trondheim, Sør-Trøndelag, (datter av Lauritz (Lars) Pedersen Holthe og Abel Clausen Holst) d. 12 apr 1787 i Sømna, Nordland.  Nicolay døde 19 jun 1764 i Vega, Nordland. [Claus Holst-slekt forekommer på Mjelve i Bolsøy, inngiftet i Scot-slekta som kan være Petter Dass-aner].

(1)  Peder Nicolaisen Greger.  Han giftet seg med (1) Elisabeth Tostrup.  Han giftet seg med (2) Dorothea Cathe Juel, (datter av Peder Thomassøn Juel og Adriana Lauritsdatter Holthe). Han giftet seg med (3) Antonette Augusta Brodtkorb, d. 1794.

e.    Abel Pedersdtr. Greger, d. 1741.

f.    Peder Pedersen Greger.  Han giftet seg med Elen (Elin) Hansdtr. Falch, gift bef 1752 i Nesna, Nordland, (datter av Hans Larsen Falch og Else Mortensdatter Rener).

(1)  Inger Pedersdtr Falch.

2.    Margrethe el. Grethe Nielsdtr. Greger, f. 1680.  Hun giftet seg med (1) Elling Torssøn.  Hun giftet seg med (2) Johan Andersen Brun, f. i Ytre Sleneset, Nordland.  Hun giftet seg med (3) Ole Joenssøn, gift 28 des 1725 i Helgeland, Nordland.

a.    Jonas Joensen Greger, d. 1780-1784 i Skien, Telemark.

3.    Abel Margrethe Nielsdtr. Greger.  Hun giftet seg med (1) Marcus Carstensen Folqvartz, f. 4 mar 1678 i Trondheim, Sør-Trøndelag, (sønn av Carsten Volquartzen og Kirsten Markusdatter Angell) d. 1720 i Ørlandet, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med (2) Hans Ogmann Christophersen Grønn, gift 10 nov 1724 i Trondheim, Sør-Trøndelag, f. 1687, (sønn av Christopher Johansen Grønn og Elen Hansdtr. Ogman) d. 1774.  Abel døde 16 mar 1741 i Ørlandet, Sør-Trøndelag.

a.    Marcus M. Folquartz, f. 23 jul 1715 i Ørlandet, Sør-Trøndelag, d. 23 jul 1715.

b.    Kirsten Angell Volquartz, f. 23 aug 1716 i Ørlandet, Sør-Trøndelag.  Hun giftet seg med Povel Muus, d. 1766 i Snåsa, Nord-Trøndelag.

c.    Petter M. Folquartz, f. 2 des 1717 i Ørlandet.

d.    Niclas M. Folquartz, f. 29 des 1718 i Ørlandet, Sør-Trøndelag, d. ca 1719.

e.    Marcus M. Folquartz, f. 1 jul 1720 i Ørlandet, d. 1805 i København.

E.   Maren Peitersdtr. Dass, f. ca 1652 i Tjøtta, Nordland, d. sep 1680 i Nordland.

F.    Anne Margrete Peitersdtr. Broch.  Hun giftet seg med Peter Lorentzen Angell, f. 29 nov 1666 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 17 nov 1726 i Brønnøy, Nordland.

Kilder:

1: Bang, A. Chr.: Kirkehistoriske Smaastykker. Kristiania 1890.

2: Brant, Wilhelmine: Slægten Benkestok, Kristiania 1904.

3. Dass, Petter: Nordlands Trompet. Beskrivelse over Nordland. Med forord. 1763.

4: Engelstad, Sigurd: Petter Dass`død. NST XXVII, Oslo 1980 s. 174-176.

5: Erichsen, A. E.: Dassiana. Viser og Rim af Petter Dass med nye Oplysninger om hans Levnet og Skrifter. Kristiania 1891.

6: Hasselberg, Kåre: Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag. NST XXXVII, Oslo 200, s. 188-197.

7: Irgens, Aage H. Sogneprest Lorentz Anderssønn Dass til Trondenes og hans efterslekt. Røros 1956.

8: Røtvold, Øystein Angell: Ættebok for Petter Peitersen Dass og hans hustru Margrethe Andersdatter og deres etterkommere i fjorten generasjoner. 1997.

9: Tunold, Solveig: Petternelle Dass og hennes bønnebok. NST XVIII, Oslo 1962, s. 218-220.

10:  Hasselberg, Kåre: En gren av slekten Dass/Dundass i Norge- og spørsmålet om slektens herkomst. NST Bd. XL, H. 2, Oslo 2005, s. 146-171.

11: Hagen, Rune Blix: Svovelpredikanten Petter Dass. Dagbladet Kultur. http://www.dagbladet.no/kultur/2005/06/26/435705.html

12: Opedal, Hallgeir: Nordlands palett. Dagbladet Kultur.

http://www.dagbladet.no/kultur/1997/02/22/361421.html

13: Gustavsen, John: En brutal Petter Dass. Bokanmeldelse av Blix Hagens bok om dikterpresten i Alstadhaug. http://www.bt.no/meninger/kronikk/article68929.ece?service=print

14: Vefsn Bygdebok, særbind 2: Petter Dass’ forhold til Vefsn, fra: Høvin Rognmo. A. & Midbøe, H.: Petter Dass, Gyldendal, 1947

15: Muribø, Elias: Petter Dass. En folkebok om en folkemann. Petter Dass-komiteen 1947. F. Bruns bokhandels forlag, Trondheim.

16: Lauvstad, Hanne: Helicons Bierge og Helgelands Skier. Doktorgradsavhandling, Acta humaniora, UiO, 2006.

17: Jøsevold, Martin: Ble Petter Dass sensuert av kongen? Helgeland Arbeiderblad, 8. september 2004. http://www.helgeland.arbeiderblad.no/kultur/article1242370.ece?service=print

Slutt

3 tilbakemeldinger på “Per Gjendem: Dikterpresten Petter Dass”

 1. Rebecca Runar Askevold sier:

  Hei,

  Jeg er etterkommer etter Anna Gjertine Olufsdatter Ibsen og Hans Gunerius Hansen Holm.
  De er mine oldeforeldre på min farfars side (de to var hans mormor og morfar).
  Har bare fått skummet meg nedover disse sidene, men lurer på om jeg har forstått det rett når Anna er etterkommer etter Petter Dass?
  Jeg har jo videre opplysninger om deres barn….dvs. min oldemor – barn nummer 2 av 3.
  Er det slik at disse opplysningene finnes i bokform? Håper du/dere kan hjelpe meg med videre opplysninger. På forhånd takk!!! Rebecca

 2. admin sier:

  Svar til Rebecca.
  Studerer du kildelistene i mine Dass-artikler finner du referansene du ønsker. Å føre lister over samtlige Dass-etterkommere nedetter tidsstigen er jevngodt med en umulighet, men det er blitt forsøkt. Etter mitt syn ble resultatet bedrøvelig. Vitenskapelig har det de siste årene vært utkjempet durablelig en kamp om Herr Petter skal betraktes som heimstaddikter som i den avholdte «Nordlands Trompet»eller svovelpredikant overfor hekseri og djevelskap. Trondheims arkivforskere som Kåre Hasselberg, forsøker å bringe til torgs korrekte biografiske opplysninger. Dagens strid gjelder skilderiet i Meldalkyrkja. Jeg har presentert den ene av Hasselbergs to artikler i NST på min hjemmeside. Så langt det er mulig, har jeg sveivet mikrofilm for å sjekke slektopplysningene om Petter Dass. Overraskende nok er det utrolig mye som framkommer av kirkebøkene i Nordland.

 3. Rebecca Runar Askevold sier:

  Hei igjen, og takk for svar!
  Jeg har tatt meg litt bedre tid i etterkant, og mener å se en ganske direkte linje fra Petter Dass og ned til min tippoldemor (skrev feil i forrige kommentar)? Ikke lett å holde tungen rett i munn med så mange navn. Regner med at du bevisst bare har oppført den førstefødte i hver generasjon?
  Nå er jeg overhodet ingen ekspert på slektsforskning og historie, men det synes meg som om resultatet er ganske så bra. Det er jo som du sier, omtrent en umulighet å få med seg ALLE etterkommere.
  Jeg skal klikke meg inn på dine andre sider, for det har jeg ennå ikke gjort. Tenkte også å skrive ut artiklene. Syntes det var veldig moro å finne familienavn på nettet. Det eneste jeg gjorde var å google navnet til min tippoldemor, og jeg forventet absolutt ingen respons….så stor var overraskelsen og gleden over at det faktisk funket.
  Mvh Rebecca.