Kulturhistorie

Per Gjendem: Prestefolk og futer på Nordvestlandet.

Innleiing om opphavet til Morten  Parchmann (Gjelsten), styrar av Vestnesgodset; forutan  lovleg kritikk og utilbørleg spit i slektgranskinga!

Slektgransking er ein aktivitet til stor glede over uventa oppdagingar og kartlegging av historiske tilhøve. Men ho går føre seg i eit sosialt rom. Difor stend einkvar åpen for hogg av motmenn og opponentar. Å finne feil og lyter  hjå andre er ein populær  folkesport. Studiet av gamle årgangar frå arkivet til NSF provar sanninga i denne innsikta.

For den som ikkje har oppdaga det, er NSF den siamesiske tvillingen til DIS. I våre dagar er det likevel meir som sameinar enn som splittar. Medan eigne, meir eller mindre umedvitne motiv for den bitande kritikken, dette å sjå bjelken i grannens auge, vart samstundes løynd for sjølvsviket si skuld. Soleis har det oppetter tidene vorte fremja mang ei skulding, jamvel om personlegdomsbrist hjå granskar-kollegaen, åpenberrt for å hevda eige sjølvbillete.

Heller skulle folk trå etter høgare mål, slik den frilynde presten Anders Hovden formulerte målsetjinga for rørsla si.  Endå større fagnad fær freistnadane på å ta slektgranskarane i mistak og  hypotesar om opphavet til lite kjende stormenn og deira familiar i mellomnorsk tid, for ikkje å seie mellomalderen. Ein norsk-amerikansk professor i pedagogikk sette soleis ljos på den særnorske tradisjonen med å ramsa opp stråmenn for eige syn, på denne måten” ”Fri oss fra amanuensane!”.  Slik fekk jamvel gamle Alfred Oftedal Telhaug frå mi eiga studietid ved UNIT, passet sitt påskrive.

No ynskjer eg ikkje at yngre slektgranskarar skal miste  idealismen ved andres beiske ord. Tidlegare var slektgransking  ikkje nokon folkesport,  men noko sært for kondisjonerte landsmenn  med dansklingande namn som nørte ambisjonar om å spikra adelskjold på stoveveggen. Slektgranskarane før 2. verdskrigen utheva seg då og som reinaste kommateljarane. Ein danna fasade makta stundom ikkje å motverka  ilske personåtak.  Urettvis kritikk prellar av på dei hardhuda og drevne; men dei yngre slektgranskarane vert ofte såra over kritikken.

Eg tilbyr i rikt monn trøyst at ingen eig sanninga, og at innsikt er noko vi fær til låns, inntil nokon skulle  by fram betre hypotesar. Og hypotesar er som kjent relative, av di dei lyt stadfestast eller avkreftast. Elles vert dei verdilause. Det er på sin plass å minna om at hypotetisk-deduktive metodar ikkje kan gjere krav på å opptre frå  einerådande i studie av menneskeleg aktivitet, og at ingen prosedyre universelt kan gjera krav på forvalting av historisk sanning. Heller ikkje treng eg vedkjenna at eg har stor vørdnad for historieprofessorane frå Ottar Dal til Jørn Sannes ved universitetet, og likeins slektgranskarmiljøa  på Vestlandet. Sogningane og sunnmøringane er føregangsmenn i slektgranskinga. Datarevolusjonen inspirerer til sterk auke og framgang i registreringsarbeidet, sidan det ikkje er avgjerande kva lut av landet ein er busett i.

Einkvar lyt fungera i eit miljø; og det gjer også vår ven Bjørn Jonson Dale.  Men nokre miljø er meir fruktberre enn andre. Sogelaget ”Grova” er eineståande i landssamanheng. Utvilsamt heng romsdalingane langt etter, å døma etter kvaliteten på artikkelstoffet publisert i regi av Romsdalsmuseet og distriktlaga. Fåren ved forgubbing og stagnasjon kjem ingen burt ifrå. Vitenskapsmannen  Dale øyser av overflodshornet i artikkelen ”Ætta Bantzbil – den eldre og den yngre. Frå Bandsbøl i Ribe til Sæbø i Bondalen”. Sjølvsagt knyter eg han opp mot vår studiekamerat Ragnar Standal frå UNIT, som har gjeve til beste et sett framifrå bygdebøker for Hjørundfjord som sjølvsagt pryder bokhylla mi.

Det er vidare grunn til å nemna at  lengst avlidne Olaf Rekdal, bygdelagsgranskaren i Vestnes,  knyter namnet (Bandzbil) til futeslekta på Vestnesgodset. Men dreg ikkje liner ut over fylket.  Hjå alle våre mønstergyldige granskarar treff vi titt på djuptborande initiativ og fagleg breidde. Ikkje minst vert vørdnaden stor for  dei tidkrevjande djupnedykka slektforskarane som var naudsynlege før datarevolusjonen. Frå eiga studietid minnest eg vel ekstrastrevet ved at arkivboksane jamnast var overfulle, så ein lett kunne gå glipp på turvande oversyn i arbeidet. Trufast fylgde eg difor Bjørn Jonson Dale i dokumentasjonen av utbreiinga av Bandzbil-namnet på Nordvestlandet. Leidesnora er utesking av ein tettare vevnad og større validitet i omgangen med hypotesane.

Tidleg såg eg slektliner frå Sogn og Fjordane, Oppland og Hedemark  til kjøpmannskap og storfolk i Romsdalsbygdene. I Røvika, tidlegare Vågane krins av Bolsøy prestegjeld, fekk eg gjennom slektgranskaren Arnold Solemdal, nå logerande på Bolsøy aldersheim, kjennskap til Mathias Rafn  med  nokså bustenskjoldske slektsliner til Reknes og Aspa i fylket vårt. Dei fire Rafn-greinene har helst sams opphav i eldre norsk adel. Eg røynde og at eg ikkje var den fyrste som fylgde spora til andre landsdelar. Difor kasta eg meg over ein gammal artikkelserie i mars 1933 frå Harstad Tidende (Nordland)  av Hans Rafnung.

Ikke berre gjer det inntrykk å treffe på nærslekt og omgangsvener av diktarbaronen Ludvig Holberg i Nordland. Som også er sterkt representert i vårt distrikt. Like gildt som å røyne kor det gjekk med soneslekt av  Molde-kjøpmannen William Allan, opprinneleg frå det engelske handelskompani i LilleFosen. [Vi bevilger oss et sitat fra art. 9: ”Nils Ivert Ravn f. 27/12-1787 var gift 16. aug 1820 med Marie Alsing Allan f. på Agdenes 1794, d. 16. des 1851. Hun var dtr. av sogneprest i Ofoten Hans Fredrik Allan f. 11. jun  1762 d. 29 jan 1847 og hustru Ulrikke Antonette Jalles, f. i Molde 6. nov 1760, d. 2. okt 1833, begravet på Evenes”.] Vår danske venn Simon Ellefsen etter mitt inntrykk gjort eit banebrytande registreringsarbeid med Røg-slekta på Røgenes, Nordland.

Det uvanlege Anfinn-namnet er eineståande for Parchmann-slekta på Vestnesgodset. Namnet er så sjeldant at det knappast er noko vanleg norsk ættenamn. Helt vart det nytta til heider for inngifte slektningar. Vi minnest Olaf Rekdal framstilte  at Morten Parchmann (Gjelsten) var romsdalsfut frå 1614 til 1620. Fornamnet er  som alt indikert sterkt representert i Røg-slekta i Nordland. Hjå  nordlendingen Rafnung les vi at Hans Rasmusen Rafn på Røgenes var fyrst gift med enka Margrethe Michelsdatter og  2. gong med Johanna Nilsdtr. Hveding som var datter av Riborg Danielsdtr. Schunck og futen Nils Mortensen i Sørvika på Trondenæset.

No vert det drege i tvil om identiteten til Morten (Hveding) i Torsken, sidan kjelda Arthur Ravn ikkje gjev fyllestgjerande opplysningar.  Presten Morten kan like godt som Hveding kallas Parchmann. Difor seier Stein Djupmork i eit personleg notat at far til Johanna samsvarar bedre med synet til møringane, at far hennar heller er Morten Parchmann Gjelsten, futen på Vestnesgodset. Gode hypotesar skal ein ikkje kimsa av,  For dei er av det slaget som ber bod om framsteg i granskinga. Tolkinga ser sunn ut.  Ikkje utan grunn ber eg på byrgskap over at den komande framstillinga  byrjar med slekta vår i Volda! Ho vert ført lengst fram mot vår  tid på Vartdalstranda. Oppgåva for yngre krefter vert å byggja vidare på slekttreet.

Her fylgjer ein utskrift  i slektprogrammet Brother’s Keeper som syner futedynastiet på Sunnmøre og  Romsdal:

Jon Sigurdson Synes, f. 1280-1290 i Sør-Bjørkedal, Volda, Møre og Romsdal.

I.     Bård Jonson (1)  Synes, f. 1360 i Synes, Sunnmøre, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Gudrun Torsteinsdtr. Rømer, f. 1360 i Huneide, Indre Tunheim, Vanylven, Møre og Romsdal, (datter av Torstein Svaleson Rømer og Elin Erlingsdtr. Giske).

A.   Jon Bårdson Synes.

1.    Torstein Jonson Synes.

a.    NN Torsteinsdtr. (1) Synes.

b.    NN Torsteinsdtr. (2) Synes.

c.    Nils Torsteinson Synes.

(1)  Torstein Nilsson Flø.

d.    Olluff Torsteinson Synes.

(1)  Olluff Olluffsen (1) Godøy, f. ca  1520 i Synes, Haram.  d. ca  1590 i Godøy, Haram.

(a)   Knud Olluffsen Godøy Røsok.

[1]  Anders Knutsen Røsok.

[A] Jon Andersen Røsok.

1.    Jon Jonsen Røsok Gjelsten, f. 1646 i Røsok, Harøy bezirk, Aukra, Møre og Romsdal, d. 1710 i Gjelsten, Vestnes, Møre og Romsdal.

2.    Knut Jonsen Røsok.

(2)  Houfve Ollufsen Synes.

(3)  Povel Ollufsen Synes.

(a)   Ingerid Povelsdtr.  Synes.  Hun giftet seg med (1) Laurens Benktson.  Hun giftet seg med (2) Helge Paulsen Gile, f. ca  1500 i Vang, Hedemark, (sønn av Oluf Gile og Ulfhild Helgesdtr.).

[1]  Hans «Giskefut» Laurensson.  Han giftet seg med Magdalena Tørrisdtr. Kamp, gift 22 aug 1568 i Bergen, Hordaland, f. 1510-1515 i Ringnes, Hedemark, (datter av Tørris Amundsen (Kamp) «på Igerøya» og Anngerd Torsteinsdtr. Kuse «på Igerøya») d. 1797-1603 i Skeide, Ulstein, Møre og Romsdal.  Hans døde 1570 i Søvik, Borgund, Møre  og Romsdal.

[2]  Karine Laurensdtr..

[3]  Povel Helgesen Brandal, f. ca  1542 i Vang, Hedemark.  Han giftet seg med Elisabeth Rasmusdtr.Vatne  Nedre Synes, f. i Synes, Haram, Møre og Romsdal, (datter av Rasmus Hansen Pegard Vatne og Ingeborg Povelsdtr. Synes). Povel døde i Brandal, Hareid, Ulstein, Møre og Romsdal.

[A] Rasmus Povelsen Brandal, f. ca  1584 i Hareid, Ulstein, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Gjertrud Iversdtr. Leganger, gift ca 1620 i Herøy, Møre og Romsdal, f. ca 1585 i Leikanger, Sogn og Fjordane, (datter av Iver Eriksen Leganger og Marte Griis) d. i Ulstein, Møre og Romsdal.  Rasmus døde 1660 i Herøy, Møre og Romsdal.

1.    Hans (Rasmusen) Brandal, f. ca 1640 i Herøy, Møre og Romsdal.

a.    Rasmus Hansen Brandal, f. ca 1690.

(1)  Hans Rasmusson (2) Y. Brandal, f. ca  1720 i Hareid, Ulstein, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Anne Nilsdtr. Wig Brandal, gift ca 1740 i Veøy, Møreog Romsdal, f. ca 1720 i Vik, Vestnes, Møre og Romsdal, (datter av Nils Ivarson Wig og Ingeborg Olsdtr. Hovdenakk).

b.    Gjertrud Hansdtr. Glad Brandal.  Hun giftet seg med (1) Mads Clausen Suertz, f. ca 1674 i Borgund, Møre og Romsdal, (sønn av Claus Nielsen (Slinningen) Suertz og Else Madsdtr. Alstrup) d. 1705 i Volda, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med (2) Johan Frantson Rødset, f. 1682 i Volda, Møre og Romsdal, (sønn av Frants Olavson (1) Rødset Indre Rotset og Maren Moritsdtr. Rygg Rødset).

(1)  Frans Johansson Rødset Hatløy.

(2)  Mats Johansson Rødset.

2.    Margrethe Rasmusdtr. Brandal Holst, f. ca 1645 i Herøy, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Mads Clausen Mjelve Holst, f. ca  1632 i Mjelve, Bolsøy, Møre og Romsdal, (sønn av Claus Thommesen (Holst)  Mjelve og Engebor Mjelve) d. 1709 i Molde, Møre og Romsdal, gravlagt 1709 i Molde, Møre og Romsdal.

a.    Rasmus Madsen Mjelve Holst.

b.    Paul Madsen Holst, f. i Trondheim, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Gjertrud Madsdtr. Hage.

(1)  Claus Paulsen Holst.  Han giftet seg med Johanne Theodorusdtr. Bergmann, (datter av Theodorus Bernandus Bergmann og Abel Margrete Christiansdtr. Frost).

(a)   Theodorus Bergmann Clausen Holst.  Han giftet seg med Anne Christine Munch Schjelderup.

[1]  Christian T. Munch Holst, f. 30 apr 1788 i Røros, Sør-Trøndelag.  Han giftet seg med Dorothea Jensine Bolle, gift 31 des 1812 i Verdal, Nord-Trøndelag.  Christian døde 20 sep 1844 i Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag.

[A] Wilhelm Christian Wessel Holst.

[B]  Christine Christiansdtr. Munch Holst.

c.    Anna Madsdtr. Holst Selling Gran, f. 1669 i Mjelve, Bolsøy, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med (1) Jens Eriksen Gran, gift i Molde, Møre og Romsdal, f. 1668 i Molde, Møre og Romsdal, (sønn av Erik Eriksen (1) Gran og Eldri Olsdtr. (Friis)). Hun giftet seg med (2) Peder Pedersen t.o. (1) Selling, f. ca 1660 i Slinningen, Borgund, Møre og Romsdal, (sønn av Peder Pedersen Jyde) d. 1705 i Molde, Møre og Romsdal.  Anna gravlagt 16 apr 1721 i Molde, Møre og Romsdal.

(1)  Mads Pedersen Selling.

(2)  Peder Pedersen t.y.  (2) Selling, f. ca 1690 i Molde, Møre og Romsdal.

d.    Gjertrud Madsdtr. Holst Widerøe.  Hun giftet seg med Jens Audensen  Widerøe, f. 1664 i Molde, Møre og Romsdal, (sønn av Auden Aagesen (1) Widerøe  Reknes og Magdalene (Malene) (1) Eliasdtr. Soop Stangvik) gravlagt 5 mai 1736 i Molde, Møre og Romsdal.

e.    Margrethe Madsdtr. (1)  Holst Johnston, f. ca 1690 i Bolsøy, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med (1) Johan Johnston (2)  Scot Mjelve, f. 1626 i Scotland, G. B., (sønn av Johan Johnston (1) Scot Mjelve og Engebor Mjelve) d. 1721 i London. Great Britain.  Hun giftet seg med (2) Bastian Eriksen Gran, gift 19 okt 1721 i Molde, Møre og Romsdal, f. 1687, (sønn av Erik Eriksen (1) Gran og Eldri Olsdtr. (Friis)) d. 5 mai 1733 i Molde, Møre og Romsdal.  Margrethe døde ett 1721 i Molde, Møre og Romsdal.

(1)  Maren Johansdtr. Mjelve.

(2)  Margrethe Johansdtr. Mjelve.

(3)  Elsebe Johanne Johansdtr. Johnston, f. ca 1700 i Mjelve, Bolsøy, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Peter Stephen (1) Nielsson Schjelderup, gift 5 nov 1731 i Molde, Møre og Romsdal, f. ca 1700, (sønn av Niels Schjelderup) d. 1781 i Kobberholmen, Veøy, Møre og Romsdal.

(a)   Niels Petersen Schjelderup, f. 1734 i Molde, Møre og Romsdal.

(b)  Johan Petersen Schjelderup, f. 1735 i Molde, Møre og Romsdal.

(c)   Bastian (1) Petersen Schjelderup, f. ca 20 feb 1737 i Molde, Møre og Romsdal, gravlagt død ca 1 mar 1737 i Molde.

(d)  Bastian (2) Petersen Schjelderup, f. 29 des 1737 i Molde, gravlagt 10 jan 1738 i Molde.

(e)   Maren Christina Petersdtr. Schjelderup, f. 16 jun 1739 i Molde, Møre og Romsdal.

(f)   Clara Maria Petersdtr. Schjelderup.

(g)   Frederic Vogt Petersen Schjelderup (på Fuglset).  Han giftet seg med Sophie Magdalene C. Mühlenphort, gift 1763 i Molde, Møre og Romsdal, f. 1721 i Stavik, Bud, Møre og Romsdal, (datter av Christopher Johansen Mühlenphort og Sophia Jensdtr. Helt) d. 25 apr 1791 i Molde.  Frederic døde ett 30 apr 1802 i Molde.

(h)   Catharina Petersdtr. Schjelderup, f. 1747 i Kobberholmen, Veøy, Møre og Romsdal.

(i)    Tollev Schonberg Petersen Schjelderup, f. ca 20 feb 1749 i Kobberholmen, Veøy, Møre og Romsdal.

(j)   Sara Petersdtr. Schjelderup, f. 1750 i Kobberholmen, Veøy, Møre og Romsdal, gravlagt 27 mai 1752 i Veøy.

(k)  Anna Margrethe Petersdtr. Schjelderup, f. 1833 i Molde, Møre og Romsdal.

3.    Peder Rasmusen Brandal, f. ca 1640.  Han giftet seg med Magdalena Jørgensdatter (Parchmann), f. ca 1620, (datter av Jørgen Anfinnsen Parchmann Villa).

a.    Elisabeth Pedersdtr. Brandal, f. ca 1665 i Ulstein, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Thomas Svensen Scheen, (sønn av Sven .. (1) Scheen). Elisabeth døde 1724.

(1)  Sven Thomasen (2) Scheen.

(2)  Peder Thomasen Scheen Brandahl.

(3)  Absalon Thomasen Scheen.

(4)  Cathrine Magdalene Thomasdtr. Scheen.  Hun giftet seg med Jens Troelssøn Krogh, f. 1685 i Ørskog, Møre og Romsdal, (sønn av Troels Christian Christensen Krogh og Maren Thøgersdtr. Hoffmann) d. 11 apr 1752 i Rollag, Akershus.

(a)   Hans Hagerup Krogh, f. 21 okt 1723 i Kjelvik, Nordland.  Han giftet seg med Abigail Simonsdtr. Kildahl Hegelund, gift 8 jun 1757 i Ibestad, Nordland, f. 11 jun 1741 i Karlsøy, Troms, (datter av Simon Olsen t.o. Kildahl og Maren Mikkelsdtr. Hegelund). Hans døde 19 mar 1785 i Vågsfjord, Nordland.

[1]  Catharine Magdalena Krogh, f. 1759 i Ibestad, Nordland, d. i Refsakeren, Ibestad.

[2]  Maren Hegelund Krogh, f. 26 des 1767 i Ibestad, Nordland, d. 20 jan 1849 i Ibestad.

(5)  Elisabeth Cathrine Thomasdtr. Scheen.

(6)  Isabella Margrethe Thomasdtr. Scheen, f. ca 1702.  Hun giftet seg med Johan Falch, f. ca 1708, (sønn av Thomas Johanssøn og Anna Melchiorsdatter Falch) d. 1758 i at sea on the way to Volda.

b.    Margaretha Pedersdtr. Brandal, f. 1670 i Nordal, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Mogens Stevelinsen Reutz, (sønn av Stevelin Reutz). Margaretha døde ca 1703.

c.    Jørgen Pedersen Brandal.  Han giftet seg med Edel Troelsdtr. Krogh, f. 1675, (datter av Troels Christian Christensen Krogh og Elisabet Jacobsdtr. Bantzbil).

(1)  Elisabeth Marie Jørgensdtr. Brandal, f. 1699 i Sjøholt, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med (1) Paul Olson Abelseth, gift 30 jul 1723 i Tøsse, Møre og Romsdla, f. 1695 i Ørskog, Møre og Romsdal, (sønn av Ole Larsen Abelseth Fremstedal) d. 1742.  Hun giftet seg med (2) Knut Jørgensen Høeg, gift 1763 i Ørskog, Møre og Romsdal, f. 1718 i Vegsund, (sønn av Jørgen Hansen Høeg og Elisabeth Knutsdtr. Wiig) d. 1777 i Langskipsøy.  Elisabeth døde 1777 i Langskipsøy.

(a)   Maren Paulsdtr. Abelseth, f. 1724 i Solnør, Ørskog, Møre og Romsdal, d. 1746 i Bergen.

(b)  Jørgen Paulsen Abelseth, f. 1726, d. 1786 i Solnør, Ørskog.

(c)   Ole Paulsen Abelseth, f. 1728 i Ørskog.

(d)  Mads Paulsen Abelseth, f. 1731 i Ørskog.  Han giftet seg med Gjertrud Margrethe Reutz, gift 1764 i Ørskog, Møre og Romsdal, f. ca 1736 i Ørskog, Møre og Romsdal, d. ett 1801 i Langlo, Stranda.  Mads døde 1 mai 1790 i Dybvig, Borgund, Møre og Romsdal.

d.    Gjertrud Pedersdtr. Brandal, f. ca 1678.  Hun giftet seg med NN Astrup.

(1)  Nicolai Astrup.

e.    Rasmus Pedersen (2) Brandal, f. ca 1680 i Norddal, Møre og Romsdal.

4.    Elisabeth Rasmusdtr. Brandal.  Hun giftet seg med Claus Hansen Gaas, f. ca 1625 i Borgund, Møre og Romsdal, (sønn av Hans Gaas Clausen og NN) d. 1694 i Ulstein, Møre og Romsdal.

5.    Rasmus Rasmus  (Røvik) Brandal, d. 1709 i Røvik, Bolsøy, Møre og Romsdal.

[B]  Anders Povelsen Brandal.

[C] Hans Povelsen Rotnes, f. i Brandal, Ulstein, Møre og Romsdal, d. før 1625 i Rotnes, Ringerike.

[D] Karen Povelsdtr. Brandal Graff.  Hun giftet seg med (1) Albert Albertsen Graff, f. ca  1570.  Hun giftet seg med (2) Jørgen Madsen Dimmesund, f. i Ulstein, Møre og Romsdal.  Karen døde 1649 i Ulstein, Møre og Romsdal.

[E]  Margrethe Povelsdtr. Brandal Hess.  Hun giftet seg med (1) Hans Nilsen Hess, f. i Voss, Hordaland, (sønn av Nils Henriksen Hess og Eufemia Andersdtr.) d. ca  1618 i Voss, Hordaland.  Hun giftet seg med (2) Ulrik Torsteinsen, f. 1567 i Bergen, Hordaland, d. 1651 i Bergen, Hordaland.

(4)  Ingebrigt Ollufsen Storvig, f. i Synes, Giske, Møre og Romsdal.

(a)   Oluf Ingebrigtsen Godøy.

(b)  Ingebrigt Ingebrigtsen Hildre.

(c)   Nils Ingebrigtsen Hildre.

(5)  Johannes Ollufsen Huse, f. i Synes, Haram, Møre og Romsdal.  d. i Huse, Harøy, Møre og Romsdal.

(a)   Houffve Johannesen Harnes.

(b)  Steffen Johannesen Huse.

(c)   Vigleik Johannesen Huse.

2.    Bård Jonson Synes.

a.    Eiliv Bårdson Synes.  Han giftet seg med Solveig Eilovsdtr. Moritsgard Sør-Bjørkedal, gift ca 1540 i Giske, Møre og Romsdal, f. ca 1486 i Moritsgard, Sør-Bjørkedal, Volda, Møre og Romsdal, (datter av Eilov Ellingsen Moritsgard Sør-Bjørkedal) d. ca 1565 i Sør-Bjørkedal, Volda, Møre og Romsdal.

3.    Povel Jonson (Synes).

a.    «Hustru» Ingrid Povelsdtr. (Synes).

b.    «Hustru» Synneve Povelsdtr. Synes.

c.    Hustru Marit Povelsdtr. Synes.

4.    Jon Jonson Synes.

a.    Oluf Jonson Skarsbøen.

B.   Ogmund Bårdson Synes, f. ca 1400.

II.   Peder Jonson Sør-Bjørkedal.

III.  Vigleik Jonson Kvien, f. 1620 i Kvien, Vartdal, Møre og Romsdal.

A.   Jon Vigleikson Kvien, f. 1645 i Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1690.

B.   NN Vigleiksdtr. Kvien, f. ca 1660 i Vartdal, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Lars Jetmundson Nøre Vartdal, gift ca 1695 i Vartdal, Møre og Romsdal, f. 1656 i Nøre Vartdal, Vartdal, Møre og Romsdal, (sønn av Jetmund Knutsson Nøre Vartdal og Firstwife) d. 1730 i Kvien, Vartdal, Møre og Romsdal.  NN Vigleiksdtr. døde i Kvien, Vartdal.

1.    Elling Larsson Kvien, f. 1703 i Kvien, Vartdal, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Marte Jonsdtr., gift 1729 i Vartdal, Møre og Romsdal, f. omkr 1700 i Vartdal, Møre og Romsdal, d. ett 1762 i Kvien, Vartdal, Møre og Romsdal.  Elling døde 1765 i Kvien, Vartdal.

a.    Lars Ellingsen Kvien, f. 1730 i Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1760 i Vartdal.

b.    Marte Ellingsdtr. Kvien, f. ca 1735 i Vartdal, Møre og Romsdal.

c.    Brit Ellingsdtr. Kvien, f. ca 1736 i Vartdal, Møre og Romsdal.

d.    Jon Ellingsen Kvien, f. 1738 i Kvien, Vartdal, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Dorte Hansdtr. Buset, gift i Vartdal, Møre og Romsdal, f. omkr 1720 i Buset, Vartdal, Møre og Romsdal, (datter av Hans Larsson  Fyldal og Guri Olsdtr. Korshavn) d. i Kvien, Vartdal, Møre og Romsdal.

(1)  Olave Jonsdtr. Kvien, f. 1764 i Vartdal, Møre og Romsdal.

(2)  Ragnhild Jonsdtr. Kvien, f. 1766 i Kvien, Vartdal, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Pål Guttormsen Myklebust, gift 1794 i Vartdal, Møre og Romsdal, f. 1764 i Myklebust, Ørsta, Møre og Romsdal, (sønn av Guttorm Pålsen Myklebust og Ragnhild Olsdtr. Flåskjer) d. 1805 i Vartdal, Møre og Romsdal.

(a)   Ragnhild Pålsdtr. Myklebust, f. 1795 i Myklebust, Vartdal, Møre og Romsdal, d. i Vartdal.

(b)  Guttorm Pålsen Myklebust, f. 1797 i Myklebust, Vartdal, d. 1892 i Vartdal.

(c)   Ingebrikt Pålsen Myklebust, f. 1801 i Myklebust, Vartdal, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Anna Lisbet Larsdtr. Øy, gift 1827 i Ørsta, Møre og Romsdal, f. 1799 i Øy, Ørsta, Møre og Romsdal, (datter av Lars Ivarson Øy og Pernille Larsdtr. Engeset Myklebust) d. 1872 i Buset, Vartdal, Møre og Romsdal.  Ingebrikt døde 12 des 1843 i Skortå, Buset, Vartdal.

[1]  Marie Regine Ingebrigtsdtr. Buset, f. 1828 i Nr. 3 Buset, Vartdal, Møre og Romsdal.  Hun giftet seg med Nils Nilsen Digernes Liadal, gift 1866 i Ørsta, Møre og Romsdal, f. 1806 i Digernes, Ørsta, Møre og Romsdal, d. 1890 i Bøgard, Liadal, Ørsta, Møre og Romsdal.  Marie døde 1902 i Liadal, Ørsta, Møre og Romsdal.

[A] Nikolai Nilson Liadal, f. 1867 i Liadal, Ørsta, d. 1867 i Liadal, Ørsta.

[B]  Sivert Andreas Edvard Nilsen Liadal, f. 1868 i Ørsta, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Synneve Løne, f. ca  1870.  Sivert døde 1901.

1.    Nels A Lone, f. 1896 i USA, d. i USA.

2.    Engvald A Lone, f. 1899 i USA, d. 1973 i USA.

3.    Sever A Liadal Lone, f. 1901 i USA.

[2]  Pål Ingebriktsen Buset, f. 20 jan 1830 i Myklebust, Vartdal.  Han giftet seg med Samonia Samundsdtr. Digernes, f. 8 jul 1834 i Ørsta, Møre og Romsdal, d. 10 feb 1919 i Ørsta.  Pål døde 1 okt 1914 i Buset, Vartdal, Møre og Romsdal.

[A] Ingebrigt Pålsen Buset, f. 1866 i Skåra, Buset, Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1877 i Buset, Vartdal, Møre og Romsdal.

[B]  Anna Marie Pålsdtr. Buset, f. 1867 i Skortå, Buset, Vartdal.  d. 1929 i Vartdal, Møre og Romsdal.

1.    Mattias Heltne, f. 1865 i Volda.  d. 1914 i Volda.

a.    Ragna Matilde Bernharda Buset Heltne, f. 1906 i Buset, Vartdal, d. 1987 i Oslo.

[C] Mattias Pålosen Buset, f. 1869 i Skortå, Buset, Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1981 i Vartdal.

[D] Henna Pålsdtr. Buset, f. 1871 i Skortå, Buset, Vartdal.  Hun giftet seg med Elias Slinning, f. ca  1870 i Borgund, Møre og Romsdal.  Henna døde 1918 i Slinning, Borgund, Møre og Romsdal.

1.    Kristoffer Eliasen Slinning, f. 1906 i Borgund.

2.    Paul Eliasen Slinning, f. 1908 i Borgund, Møre og Romsdal.

3.    Olea Eliasen Slinning, f. 1914 i Borgund, Møre og Romsdal.

[E]  Ragnhild Pålsdtr. Buset, f. 1875 i Skortå, Buset, Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1877 i Vartdal.

[F]  Inga Randine Pålsdtr. Buset, f. 1878 i Skortå, Buset, Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1914 i Vartdal.

[G] Steinar Pålsen Buset, f. 8 des 1880 i Skortå, Buset, Vartdal, Møre og Romsdal, d. 25 jun 1957 i Vartdal.

[3]  Lars Petter Ingebrigtson Buset, f. 1832 i Skortå, Buset, Vartdal, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Pernille Johanne Nilsdtr. Sundgot, f. ca  1835, d. ett 1909.  Lars døde 1917 i Barbu, Aust-Agder.

[A] Nils Karsten Laurits Sundgot Buset, f. 1860 i Ulstein, Møre og Romsdal, d. 1912 i USA.

[B]  Ingvald Andreas Larsen Buset, f. 1861 i Ulstein, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Constance Franziska Buset, f. 1854.  Ingvald døde 1912 i Bergen, Hordaland.

1.    Hans Georg Ingvaldsen Buset, f. 1887 i Bergen, Hordaland, d. 1916.

2.    Leif Ingvaldsen Buset, f. 1892 i Bergen, Hordaland, d. 1903.

3.    Franziska Ingvaldsdtr. Buset, f. 1896 i Bergen, Hordaland.

4.    Leikny Ingvaldsdtr. Buset, f. 1898.

[C] Hans Nikolai Larsen Buset, f. 1863 i Kobbervig, Avaldsnes, Rogaland, d. 1865 i Avaldsnes.

[D] Håkon Larsen Buset, f. 1865 i Kobbervig, Avaldsnes, Rogaland, d. 1918.

[E]  Nikolai Larsen Buset.

[F]  Laura Nikoline Larsdtr. Buset.

[G] Harald Larsen Buset.

[H] Bård Johannes Larsen Buset.

[I]   Ragnvald Larsen Buset.

[J]   Thora Mathilde Larsdtr. Buset.

[K] Petter Johan Harald Larsen Buset.

[L]  Hanna Lovise Pauline L. Buset.

[M] Selma Sofie Larsdtr. Buset.

[N] August Alfred Theodor L. Buset.

[O] Tulla Larsdtr. Buset.

[4]  Augustinus Ingebrigtson Buset, f. 1 nov 1834 i Skortå, BusetVartdal, Møre og Romsdal.  Han giftet seg med Siri Ottesdtr. Lunde, f. 28 jul 1834 i Våler, Solør, Hedmark.  Augustinus døde 26 des 1909 i Vartdal, Møre og ‘*Romsdal.

[5]  Nils Ingebriktsen Buset, f. 1837 i Buset, Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1857 i Vartdal, Møre og Romsdal.

[6]  Ragnhild Gurine Ingebriktsdtr. Buset, f. 19 jun 1839 i Buset, Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1872.

[7]  Steinar Ingebrigtson Buset, f. i Vartdal.

(d)  Marte Pålsdtr. (2) Myklebust, f. 1803 i Myklebust, Vartdal, Møre og Romsdal, d. 1847 i Øy, Ørsta, Møre og Romsdal.

2.    Vigleik Larsen Søre Vartdal.

slutt

Det er ikke åpent for kommentarer.